Digital Sanskrit Buddhist Canon

षण्मुखी धारणी

Technical Details
 • Text Version:
  Devanāgarī
 • Input Personnel:
  DSBC Staff
 • Input Date:
  2008
 • Proof Reader:
  Milan Shakya
 • Supplier:
  Nagarjuna Institute of Exact Methods
 • Sponsor:
  University of the West
Parallel Romanized version

Ṣaṇmukhī dhāraṇī

षण्मुखी-धारणी

ओं नमो बुद्धाय॥ एवं मया श्रुतम् एकस्मिन् समये भगवान् शुद्धावासोपरि-गगनतल-प्रतिष्ठिते सप्त-रत्न प्रविभ क्त-विचित्र-रत्न-व्यूहे महा-मण्डलमाडे विहरति स्म॥ असं-ख्येयेन बोधि स[त्]त्व-गणेन सार्(द्)धं॥ तत्र खलु भगवान् बोधिस[त्]त्वान् आमन्त्रयते स्म॥ उद्गृह्णीधवं यूयं कुलपुत्रा इमां षण्मुखी-नाम-धारणीं सर्व-जगद्-धितार्थं॥ तद्-यथेयं॥ [१]

संसारे संसरतो यो मे कश्चिद् दुःखा नुभवः स मा भूत् स र्व-समताऽप्रतिसंविदित-लक्ष णः। [२]

यश् च मे कश्चिल् लौकिक-सम्पत्ति-सुखानुभवः स भवतु सर्व-स[त्]त्व-साधारण-प रिभोगः। [३]

यच् च मे किञ्चित् पाप-कर्म्[आ]कुशल-मूलं कर्मावरणं तन् मा भूद् अप्रतिदेशना नुत्त रया प्रतिदेशनया। [४]

यानि च मे मार-कर्माणि तानि मा भूवन्न् अपरिज्ञातान्य् अनुत्तरया परिज्ञया।[५]

यच् च मे किञ्चित् पारमितोपसंहि तं कुशल-मूलं लौकिक-लोकोत्तरं वा तद् भवतु सर्व-स[त्]त्वानाम् अनुत्तर-ज्ञानं[६]

या च मे विमुक्तिः सा भवतु सर्व-स[त्]त्व-विमोक्षाय। मा च मे भूत् संसारे निर्वाणे प्रति-ष्ठितता॥ तद्-यथा॥ ओं क्षमे क्षमे। क्षान्ते क्षान्ते। दमे दमे। दान्ते दान्ते। भद्रे भद्रे। सुभद्रे सुभद्रे। चन्द्रे चन्द्रे। सुचन्द्रे सुचन्द्रे। चन्द्र-किरणे। चन्द्र-व ति। तेजो-वति। धन-वति। धर्म-वति॥ ब्रह्म-वति। सर्व-क्लेश-विशोधनि। सर्वा-र्थ-साधनि। सर्वानर्थ-प्रशमनि। परमार्थ-साधनि। काय-विशोधनि। वा ग्-विशोधनि। मनः-संशोधनि स्वाहा॥ यः कश्चित् कुलपु त्रो वा कुलदुहिता वा इमां षण्मुखी-
नाम-धारणीं त्रिष्-कृत्वा रात्रेस् त्रिष्-कृत्वा दिवस्य चानुवर् (त्) तयिष्यति स सर्व-कर्माणि क्षेपयित्वा क्षीप्रम्
अनु त्तरां सम्यक्-सम्बोधिम् अभिसम्भोत्स्यते॥ ॥इदम् अवोच् द् भ गवान् आत्त-मनास् ते च बोधिस[त्]त्वा महास[त्]त्वा भगवतो भाषितम् अभ्यनन्दन्न् इति॥
॥ आर्य-षण्मुखी-नाम-धारणि समाप्ता॥
uwestlogo

The rights of the materials herein are as indicated by the source(s) cited. Rights in the compilation, indexing, and transliteration are held by University of the West where permitted by law. See Usage Policy for details.

Our Address
Newsletter

Subscribe to our newsletter for latest updates about the canon text of our project