Digital Sanskrit Buddhist Canon

9 citrādvaitaprakāśavādaḥ

Technical Details
 • Text Version:
  Romanized
 • Input Personnel:
  DSBC Staff
 • Input Date:
  2007
 • Proof Reader:
  Miroj Shakya
 • Supplier:
  Nagarjuna Institute of Exact Methods
 • Sponsor:
  University of the West
||9||

|| citrādvaitaprakāśavādaḥ |||| namastārāyai ||digeṣā svaparāśeṣaprativādiprasādhanī |

citrādvaitamatābodhadhvāntastomakadarthinī ||iha khalu sakalajaḍapadārtharāśau pratyākhyāte nirākṛte ca nirākāravijñānavāde pratihate cālīkākārayogini pāramārthikaprakāśamātre samyagunmūlite ca sākāravijñānālīkatvasamārope pratisantānaṃ ca svapnavadabādhitadehabhogapratiṣṭhādyākāraprakāśamātrātmake jagati vyavasthite yasya yadā yāvadākāracakrapratibhāsaṃ yadvijñānaṃ parisphurati tasya tadā tāvadākāracakraparikaritaṃ tadvijñānaṃ citrādvaitamiti sthitiḥ | tadevaṃ citramadvaitaṃ vijñānamiti padatrayamiha pratyupasthitam ||atra ca vipratipattirnāma kiṃ citratāyāmadvaite vijñānatve sarvatraiveti vikalpāḥ ||na tāvadasau citrasvarūpānusāriṇī bhavitumarhati, tanmātrasya sarvajñānubhavasiddhatvāt, anyathā śaśaviṣāṇādāviva jaḍamidamalīkaṃ vijñānaṃ veti vipratipattīnāmanavakāśaprasaṅgāt | nāpi vijñānatve vivādaḥ kartuṃmucitaḥ,sahopalambhaniyamādityādinā pūrvameva nīlādīnāṃ sākāravijñānatvaprasādhanāt | ata eva sarvatrāpi vimatirasaṅgatā, sākāravijñānasiddhāveva citrādvaitavādāvatārāt | tasmāccitrateyamadvaitavirodhinīti vyāmohādekatva eva vipratiprattiriti tatra prasādhanaṃ sādhanamidamucyate ||yat prakāśate tadekam | yathā citrākāracakramadhyavartī nīlākāraḥ | prakāśate cedaṃ gauragāndhāramadhurasurabhisukumārasātetarādivicitrākārakadambakamiti svabhāvahetuḥ |na tāvadasyāsiddhirabhidhātuṃ śakyate, pratyakṣapramāṇaprasiddhasadbhāve vijñānātmakanīlādyākāracakre dharmiṇi prakāśamānatāyāḥ pratyakṣasiddhatvāt | na cāsya hetorviruddhatā saṃbhavati, vicitrākāramadhyavartini nīlākāre dṛṣṭāntadharmiṇi prakāśamānatālakṣaṇasya sādhanasya dṛṣṭatvāt | nanu caikatve sādhye yadaparamekatvādhikaraṇaṃ tadiha dṛṣṭāntīkartumucitam | na cāsya nīlākārasya ekatā vidyate, viruddhadharmādhyāsaprasiddhasyānekatvasya saṃbhavāt | deśakālākārabhedo hi viruddhadharmādhyāsaḥ | tataśca yathā citritākāracakrasyākārabhedato bhedastathā nīlākārasyāpi deśabhedato bhedaḥ | tadayaṃ sādhyaśūnyo dṛṣṭānto hetuśca vipakṣe paridṛśyamāno yadi tatraiva niyatastadā viruddhaḥ ||tatrāpi saṃbhave'naikānta iti cet | atrocyate | yadi deśabhedato vijñānātmakasthūlanīlākārasya bhedastadāsya pratiparamāṇudeśabhede bhedasaṃbhavātu paramāṇupracayamātrātmako vijñānātmakasthūlanīlākāraḥ syāt | tathā ca sati sarveṣāṃ vijñāna(a)tmakanīlaparamāṇūnāṃ svasvarūpanimagnatvena saṃtamasanimagnānekapuruṣavat vyativedanābhāvāt sthūlanīlākhaṇḍalakapratibhāsābhāvaprasaṅgaḥ saṅgataḥ syāt, grāhyagrāhakalakṣaṇayoḥ purastādapakartavyatvāt | na caivaṃ vaktavyam paramāṇūnāṃ svarūpanimagnatve'pyekopādānatayā puñjātmaiva sthūlaḥ sthūlamātmānaṃ jñāsyatīti, satyapyekopādānatve svasvarūpanimagnatvādeva sthūlavyavasthāpakasya bhinnasyātmano'nyonyaṃ vā grāhyagrāhakabhāvasyāyogāt | tādātmyena vyativedanasya cānabhyupagamāt |vargo vargaṃ vettiityasyānupadatvāt | na ca yathā bāhyārthavāde sthūlaikākārajñānapratibhāsa eva bāhyaparamāṇupracayapratibhāsavyavasthā gatyantarābhāvāt, tathā jñānaparamāṇupracayavyavasthā(paka) sthūlaikākārayogivijñānāntarasthānabhyupagamāt | abhyupagame vā tasyaiva dṛṣṭāntatvāt | tasmād yāvad yāvat pratibhāsastāvattāvat sthūlatayaiva vyāptaḥ | asthūle paramāṇau sthūlanivṛttimātre ca pratibhāsasya dṛśyānupalambhabādhitatvāt | yathā prasiddhānumāne sattvaṃ kṣaṇikatvena vyāptaṃ kramākramakāritvenāpi, kṣaṇikatvābhāvācca karmākramanivṛttau nivartamānaṃ kṣaṇikatve niyataṃ sidhyati, tathātrāpi prakāśamānatvaṃ sādhanamekatvenāpi sthaulyenāpi, ekatvābhāvācca vipakṣāt paramāṇupuñjātmana ekatvanivṛttimātrātmanaśca svaviruddhopalambhāt sthaulyasya vyāpakasya nivṛttau nivartamānamekatvaṃ niyataṃ sidhyati | tataśca yathā bahirvyāptipakṣe ghaṭe dṛṣṭāntadharmiṇi viparyayabādhakapramāṇabalāt sattvaṃ kṣaṇikatvaniyatamavadhārya sattvāt pakṣe kṣaṇabhaṅgasiddhiḥ, ta(thā) trāpi nīlākāre dṛṣṭāntadharmiṇi viparyayabādhakapramāṇabalādeva prakāśamānatvamekatvaniyatamavagamya prakāśamānatvād vicitrākāracakre sādhyadharmiṇyekatvasiddhiriti na dṛṣṭāntasya sādhyaśūnyatvam | nāpi hetorviruddhatā | na cānaikāntikatā ||nanvekatve sādhye tatpracyutirdvitvaṃ ca vipakṣaḥ, tasmācca vipakṣāddhetuvyatirekapratipattyavasare kiṃ vipakṣātmā prakāśate na vā | pratibhāsapakṣe prakāśamānatvasya hetoḥ sādhāraṇānaikāntikatā, vipakṣe'pi dṛṣṭatvāt | atha na prakāśate tadā sandigdhavyatirekitvam, kuto vyatireka ityavadherevāprakāśamānaśarīratvāt kathamataḥ sādhyasiddhipratyāśā |atrocyate | iha dvividho vijñānānāṃ viṣayaḥ grāhyo'dhyavaseyaśca | pratibhāsamāno grāhyaḥ | agṛhīto'pi pravṛttiviṣayo'dhyavaseyaḥ | tatrāsarvajñe'numātarisakalavipakṣapratibhāsābhāvānna grāhyatayā vipakṣo viṣayo vaktavyaḥ, sarvānumānocchedaprasaṅgāt, sarvatra sakalavipakṣapratibhāsābhāvāt tato vyatirekāsiddheḥ | pratibhāse ca deśakālasvabhāvāntaritasakalavipakṣa sākṣātkāre sādhyātmāpi varākaḥ sutarāṃ pratīyata ityanumānavaiyarthyam | tasmādapratibhāse'pyadhyavasāyasiddhādeva vipakṣād dhūmādervyatireko niścitaḥ | tat kimarthamatra vipakṣapratibhāsaḥ prārthyate | yadi punarasyādhyavasāyo'pi na syāttadā vyatireko na niścīyata iti yuktam, pratiniyataviṣayavyavahārābhāvāt ||nanvasmanmate vastvavastvātmakasakalavipakṣapratipattisaṃbhavāt tato hetuvyatirekaḥ saṃpratyetuṃ śakyata eva | na ca pratibhāsamātreṇa sattvaprasaṅgaḥ, arthakriyākāritvalakṣaṇatvāt sattvasya | tvanmate tu prakāśa eva vastutvam | ato vipakṣayorekatvapracyutirdvitvayoḥ pratibhāse prakāśamānatvasādhanasya vipakṣasādhāraṇatā | apratibhāse casandigdhavyatirekitvamiti codyaṃ duruddharameveti cet | tadetadasaṅgatam | tathā hi dhūmādiravahnyādervipakṣād vyāvṛtto vahnyādiniyataḥ sidhyati, tasya ca vastvavastvātmakasakalavipakṣapadārtharāśeḥ svarūpanirbhāsa iti kiṃ nirvikalpakajñāne kalpanāyāṃ vā | nirvikalpe cet | pratibhāsa iti ca ko'rthaḥ | kiṃ nirākāre jñāne sakalavipakṣādisvarūpasya sākṣāt sphuraṇam, yadi vā tadarpitabuddhisvabhāvabhūtasadṛśākāraprakāśaḥ, atha samanantarapratyayabalāyātabuddhigatabāhyasadṛśākārapratibhāsaḥ, āhosvid buddherātmabhūtavipakṣasadṛśālīkākāraparisphūrtiḥ |na tāvadādyaḥ pakṣo yuktaḥ, deśakālasvabhāvaviprakṛṣṭānāṃ padārthānāmarvācīne jane nirākāre ca jñāne sphuraṇāyogādityasyārthasya śāstre eva vistareṇa prasādhanāt | sphuraṇe cāsādhyasyāpi prakāśanaprasaṅge'numānavaiyarthyasya pratipādanāt |nāpi dvitīyaḥ pakṣaḥ, deśādiviprakṛṣṭatvādeva sākṣātsvākārasamarpaṇasāmarthyābhāvāt |na ca tṛtīyaḥ saṅgataḥ, sādṛśyasaṃbhave'pi samanantarabalādevāyātasya bāhyena saha pratyāsatterabhāvāt |na caturtho'pi prakāra saṃbhavati, asatprakāśayorvirodhāt, sphurato'lokatvāyogāt | tathā hyasatprakāśa iti kimasadīśvarādeḥ khyātiḥ, bhāsamāno vā ākāro'san, san vā na kaścit khyātīti vivakṣitam | tatra yasya padārthasya svarūpaparinirbhāsaḥ sa kathamasanniti prāṇadhāribhirabhidhātavyaḥ | sphurataḥ keśoṇḍukākārasya bāhyarūpatayā bādhyatve'pi jñānarūpatayārthatvasya ācāryeṇa pratipāditatvāt grāhakābhimatanirākāraprakāśasyāpyasattvābhidhānaprasaṅgāt ||pratibhāse'pi bādhanādasatyatvamiti cet | kiṃ tad bādhakam, pratyakṣamanumānaṃ vā | yadyekatra svarūpasākṣātkāriṇi pratyakṣe'viśvāsaḥ kathamanyatra bādhake svarūpāntaraprakāśa eva nirvṛttistatpūrvakamanumānaṃ ca sutarāmaviśvāsabhājanamiti na bādhakavārtāpi | yadāhurguravaḥyasya svarūpanirbhāsastadevāsatkathaṃ bhavet |

bādhāto yadi sāpyekā pratyakṣānumayornanu ||

pratyakṣe yadyaviśvāsaḥ ekatrānyatra kā gatiḥ |

tatpūrvamanumānaṃ ca kathamāśvāsagocaraḥ || iti |nanu

dṛṣṭameva dvicandrādipratibhāse'pi bādhitam |

na dṛṣṭe'nupapannatvaṃ tajjñātamapi bādhyate ||iti cet | na | bādhyasyāpratibhāsanāt | pratibhāsinaścābādhyatvāt | tathā hi

buddhyākārasya nirbhāso bādhā bāhyasya vastunaḥ |

sphūrtāvapyaviśvāse kva viśvāsa iti kīrtitam ||etena bhāsamāno vā ākāro'sanniti dvitīyo'pi pakṣaḥ pratikṣiptaḥ, pratibhāsādeva sattāsiddherbādhakābakāśābhāvāt |tathā san vā kaścinna khyātīti tṛtīyasaṅkalpo'pi vyākulaḥ, prakāśavyāptatvāt sattāyāḥ | aprakāśasyāsattayā grastatvāt ||nanu prakāśo nāmaḥ vastunaḥ sattāsādhakaṃ pramāṇam | na ca pramāṇanivṛttāvarthābhāvaḥ | arthakriyāśaktistu sattvam | taccāprakāśasyāpi na virudhyata iti cet | satyametat | bahirarthabāde'prakāśasyāpi sāmarthyābhyupagamāt | keśoṇḍukādipratibhāse'dhyavasitasyārthakriyāśaktiviyogādevābhāvasiddheḥ | sarvathā bahirabhāve tu jñānasya prakāśāvyabhicārāttāvataiva sattve kimarthakriyayā |kathamanyahṛdaḥ sattvaṃ prakāśādeva nāsya cet |

nārthakriyāpi sarvasmai kvacicced bhāsanaṃ na kim ||iti | nirvikalpe tāvat svasaṃvedanasiddhasvākāramantareṇa vipakṣādayo na parisphuranti | athāmī vikalpe pratibhāsanta iti dvitīyaḥ saṅkalpo'bhyupagamyate, asminnapi pakṣe pratibhāsamāna ākāro'sādhāraṇo'śabdasaṃsṛṣṭatayā svasaṃvedanatādātmye praviṣṭatvādvastusanneva |

adhyavaseyatayā vipakṣādayo gṛhyanta iti cet | tadāpi teṣāṃ svarūpasya nirbhāso'sti na vā | nirbhāse pratyakṣasiddhataiva, nāsatkhyātiḥ | śāstre'pi'svarūpasākṣātkāritvameva pratyakṣatvam'uktam | tasya cetarapratyakṣeṣviva vikalpe'pi svīkāre viruddhavyāptopalambhena vikalpabhrāntatvayordūramapāstatvādvikalpe'pi tvanmate pratyakṣatvamakṣatam | tat kathaṃ tatsiddhasya pratyakṣāntarānumānābhyāṃ bādhābhidhānam, tayorapi svarūpāntaraprakāśapauruṣatvāt ||atha vikalpabhrāntatvayorvyāpakaviruddhayoḥ saṃbhavāt vikalpe pratyakṣatvamevāsaṃbhavi | nanvasya pratyakṣatvamasaṃbhavīti svarūpasākṣātkāritvamasaṃbhavītyuktam | atha vipakṣādirartho'smin prakāśata iti vācā svarūpasākṣātkāritvaṃ kathitamiti mātā me bandhyeti vṛttāntaḥ | iṣyate ca tvayā vipakṣādisvarūpasākṣātkāritvaṃ bikalpasyeti pratyakṣatānatikramaḥ, apratyakṣatve vastusvarūpasphuraṇāyogāt | tataśca tatpratibhāsino'pi rūpasya sata eva khyātirnāsatkhyātiḥ | na ca tadeva vikalpe parisphuradrūpamasatāmīśvarādīnāṃ svarūpam, asattvasyaivābhāvaprasaṅgāt | svarūpasphuraṇe'pyasattve'nyatrāpi prakāśinyanāśvāsāt |tato yat sākāravāde jalpitam

nityādayaḥ santa eva syuḥ

iti tadātmana eva patitam | yadāhurguravaḥ

svarūpasākṣātkaraṇādadhyakṣatvaṃ na cāparam |

vikalpabhramabhūmitvamata eva hi bādhitam ||

yadi nādhyakṣatā tasya rūpanirbhāsa eva na |

tatastadasadīśādi pratibhātītyasaṅgatam ||

yadi tu pratibhāseta rūpamasya sadeva tat |

tadasatpratibhātīti tacca bhātyasadeva vaḥ ||athādhyavasāye'dhyavaseyasvarūpasya pratibhāso nāstītyucyate | na tadā kasyacidadhyavasāyaḥ | kathamataḥ pratiniyatavastuvyavasthāsiddhiḥ | kiṃ ca ko'yamadhyavasāyonāma | kiṃ vyāvṛttibhedaparikalpitasya prakāśāṃśasya, svākārāṃśasya, alīkākārasya, bāhyavastuno'vastuno vā sphuraṇamadhyavasāyārthaḥ | yadi vā svākāre bāhyāropaḥ, bāhye vā svākārāropaḥ, svākārabāhyayoryojanā, tayorekīkaraṇamekapratipattirabhedena pratipattiḥ bhedāgraho'dhyavasāyārtha iti vikalpāḥ |tatra na tāvadādimau pakṣau kalpanāmarhataḥ | svarūpe sarvasyaiva sphuraṇasya nirvikalpatvādavasāyānupapattiḥ | itarathā nirvikalpakajñānābhāvaprasaṅgāt |alīkasphuraṇaṃ tu prāk pratyākhyātam | satyapi sphuraṇe'sphuṭatvānnirvikalpakametat | dvicandrādijñānavat | astu svagrāhye tannirvikalpakam, bāhye tu adhyavaseye adhyavasāya iti cet | na tatsaṃbandhābhāvāta, tadapratibhāsācca | anyathātiprasaṅgādityuktaprāyam | bāhyavastusvarūpasphuraṇe tu pratyakṣapratipattirevāsāviti ko'dhyavasāyaḥ | avastusphuraṇaṃ punastridhā vikalpya prāgeva pratyākhyātam |svākāre tu bāhyāropo na saṃbhavatyeva | tathā hi jñānaṃ kenacidākāreṇa satyenālīkena vopajātaṃ nāma | bāhyāropastu tadākāre tatkṛto'nyakṛto vā syāt | tatkṛtatve na tāvat tatkāla eva vyāpārāntaramanubhūyata iti kutastadāropaḥ | kālāntare ca svayamevāsat kasya vyāpāraḥ syāt |dvitīyapakṣe jñānāntaramapi nākārāroparāgasaṅginīmutpattimantareṇa vyāpārāntareṇa kvacit kiñcitkaraṃ nāma | tadetadarvācīnajñānasadṛśākāragocarīkaraṇe'pi na bāhyāropavyāpāramaparaṃ spṛśati tadākāraleśānukāramapahāya | na ca śabdāmukhīkaraṇamatirikto vyāpāraḥ, śabdākārasyāpi svarūpa evāntarbhāvāditi nākārādanyo jñānavyāpāraḥ | āropyamāṇaścāsāvartho bāhyaḥ | tatra buddhau yadi svarūpeṇa sphurati satyapratītirevāsau, ka āropaḥ | atha na parisphurati tathāpi ka āropaḥ | sphuraṇe vā adhikaraṇabhūtasvākārātiriktasyāropyamāṇākārasyāpi pratibhāsaprasaṅgaḥ |tadākārasphuraṇameva tasya sphuraṇamiti cet | na | tasyāropaviṣayatvāt | na hi marīcisphuraṇameva jalasphuraṇamiti na svākāre bāhyāropaḥ | ata eva bāhye svākārāropo nāsti, āropaviṣayasya bāhyasyāsphuraṇāt | tata eva svākārabāhyayoryojanāpyasaṃbhavinī, yogyayorapratibhāsāt | na caikīkaraṇamadhyavasāyaḥ | ko'yamekīkaraṇārthaḥ | yadyekatāpattau prayojakatvaṃ tadāropyāropaviṣayayoḥ kadācidekībhāvābhāvādasaṃbhava eva | na hi śaśaviṣāṇe kāraṇaṃ kiñcit | na ca pūrvamanekamekatāmetīti kṣaṇikavādinaḥ sāṃpratam | arthāntarotpattimātraṃ tu syāt | na ca tadupalabdhigocaro'nyatrāropaviṣayāt svākārāt | na ca tāvatāpyarthasya kiñciditi kathamekīkaraṇam |athaikapratītiradhyavasāyaḥ | tathāpi na dvayorekapratipattiradhyavaseyānubhavābhāvāt | na ca dvayoḥ pratītirityevādhyavasāyaḥ nīlapītavat |na cābhedena pratītiradhyavasāyaḥ | yataḥ paryudāsapakṣe aikyapratītiruktā bhavati | sā ca pratyuktā, adhyavaseyapratipattyabhāvāt | bhedena pratītiniṣedhamātre'pi na bāhyasya pratītirukteti kutastadadhyavasāyaḥ | yadi hi bāhyaṃ prakāśeta ekatvenānekatvena vā satā asatā vā pratītiriti yuktam |sarvākāratatsvarūpatiraskāreṇa sā pratītirityekapratītiriti cet | tatsvarūpatiraskāre tarhi tadapratibhāsanameva | kasyacidaṃśasya pratibhāsanāditi cet | na | niraṃśatvādvastunaḥ sarvātmanā pratibhāso'pratibhāso veti śāstramevātra vistareṇa parīkṣyate |na ca bhedāgraho'dhyavasāyo vaktavyaḥ | tathā hi kiṃ bāhye gṛhyamāṇe'gṛhyamāṇe vā | na ca prathamaḥ pakṣaḥ, bāhyagrahaṇasya pratikṣiptatvāt | grahaṇe vā'dhyavasāyasya pratyakṣatāprasaṅgāt | agṛhyamāṇe tu bāhye pravṛttiniyamo na syāt, anyeṣāmapi tadānīmagrahaṇādanyatrāpi pravṛttiprasaṅgāt |trilocano'pītthamadhyavasāyaṃ dūṣayati | ko'yamadhyavasāyaḥ | kiṃ grahaṇam, ahosvit karaṇam, uta yojanā, atha samāropaḥ | tatra svābhāsamanarthamartha kathaṃ gṛhṇīyāt, kuryād vā vikalpaḥ | na hi nīlaṃ pītaṃ śakyaṃ grahītuṃ kartuṃ vā śilpakuśalenāpi | nāpyagṛhītena svalakṣaṇena svākāraṃ yojayitumarhati vikalpaḥ | na ca svalakṣaṇaṃ vikalpagrahaṇagocaraḥ | na ca svākāramanarthamarthamāropayati | na tāvadagṛhītasvākāraḥ śakya āropayitumiti tadgrahaṇameṣitavyam | tatra kiṃ gṛhītvā āropayati, atha yadaiva svākāraṃ gṛhṇāti tadaivāropayati | nādyaḥ | na hi kṣaṇikaṃ vikalpavijñānaṃ kramavantau grahaṇasamāropau kartumarhati | uttarasmiṃstu kalpe'vikalpasvasaṃvedanapratyakṣādvikalpākārādahaṅkārāspadādanahaṅkārāspadaḥ samāropyamāṇo vikalpena svagocaro na śakyo'bhinnaḥ pratipattum | nāpi bāhyasvalakṣaṇakatvena śakyaḥ pratipattum, vikalpākāre svalakṣaṇasya bāhyasyāpratibhāsanāditi |bācaspatirapi adhyavasāyaṃ pratikṣipati | anarthaṃ svābhāsamarthamadhyavasyatīti nirvacanīyametat | nanvayamāropayatīti kiṃ vikalpasya svarūpānubhava evāropaḥ, uta vyāpārāntaraṃ svarūpānubhavāt | na tāvat pūrvaḥ kalpaḥ, anubhavasamāropayorvikalpāvikalparūpatayā dravakaṭhinavattādātmyānupapatteḥ | vyāpārāntaratve tu kramaḥ samānakālatā vā | na tāvat kramaḥ, kṣaṇikasya vijñānasya kramavadvyāpārāyogāt | akṣaṇikavādināmapi buddhikarmaṇorviramya vyāpārānupapatteḥ na kramavadvyāpārasaṃbhavaḥ | anubhavasamāropau samānakālāviti cet | bhavatu samānakālatvaṃ kevalam | ātmā svabhāvasthita eva vedyaḥ, parabhāvena vedane svarūpavedanānupapatteḥ | tathā cātmā jñānasya grāhyagrāhakākāro'nubhūto'rthaśca samāropitaḥ | na tvātmā vedyamānaḥ samāropito nārthaḥ samāropyamāṇaḥ pratyakṣavedyaḥ | sa ca samāropaḥ sato'sato vā grahaṇameva | na ca jñānātiriktasya grahaṇaṃ saṃbhavatītyupapāditam |svapratibhāsasya bāhyādbhedāgraho bāhyasamāropastato bāhye vṛttiriti cet | sa kiṃ gṛhyamāṇe bāhye na vā | na tāvad gṛhyamāṇe | uktaṃ hyetanna tadgrahaṇaṃ saṃbhavatīti | agṛhyamāṇe tu bhedāgrahe na pravṛttiniyamaḥ syāt, anyeṣāmapi tadānīmagrahādanyatrāpi pravṛttiprasaṅgāditi | tasmād yathā yathāyamadhyavasāyaścintyate tathā tathā viśīryata eva | tathā vikalpāropābhimānagrahaniścayādayo'pyadhyavasāyavat svākāraparyavasitā eva sphuranto bāhyasya vārtāmātramapi na jānantītyadhyavasāyasvabhāvā eva śabdapravṛttimittabhede'pi tatkathaṃ yuktyāgamabahirbhūto'nātmasphuraṇamācakṣīta |nanvevaṃ vikalpādīnāmasaṃbhave saṃbhave'pyanātmaprakāśakatvānabhyupagame sarvajanaprasiddhavidhipratiṣedhavyavahārocchedaprasaṅga iti lokavirodhaḥ | vikalpa ityadhyavasāyaityāropa ityabhimāna iti graha iti niścaya ityādikaṃ śāstre pratipadaṃ pratipāditam, tatsiddhaṃ ca bahirarthādikamabhyupagatamityācāryavirodhaḥ, nyāyavirodhaśca | tathā hi savareva prakārairaviparītasvarūpasaṃvedanād bhrānteratyantamabhāvaḥ syāt | tataśca sarvasattvāḥ sadaiva samyaksambuddhā bhaveyuḥ |vikalpitā buddhirbhrāntiḥ, svapratibhāse'narthe'rthādhyavasāyāditi cet | kathamavasīyamānastayā so'rtho na prakāśate | prakāśamāno vā kathamasau tasyāṃ na prakāśate | atha prakāśata eva, tadārthasya tādātmyaprasaṅgaḥ | asati cārthe sārasyāt abhūnmāndhātā, bhaviṣyati śaṅkho'styātmā, nityaḥ śabda iti sarvātmanā ca niścayaḥ syāt | gauriti spaṣṭena ca svena lakṣaṇena prakāśeta | svalakṣaṇe ca saṅketāyogāt vikalpikaiva sā buddhirna syāt | tasmādaśeṣagovyaktisādhāraṇena gotvena gobuddhiralīkena sābhilāpena viplavāt prakhyātīti tathā prakāśanamasyā gavārthāvasāya ityeṣṭavyam | evaṃ hyete doṣā na syuḥ, apratibhāsamānasyāpi svalakṣaṇasya bhrāntyāvasāyāditi ||atrābhidhīyate | na tāvallokaśāstravirodhau, agṛhīte'pi bāhye pravṛttinivṛttyādisamarthanāt svaparavādiduratikramādhyavasāyasvarūpanirvacanāt | nyāyavirodhasya tu gandho'pi nāsti |tathā hi kā punariyaṃ bhrāntirasatkhyātiratasmiṃstadgraho vā yadabhāvādidānīmeva muktirāsajyate |na tāvadādyaḥ pakṣaḥ, asatkhyāteḥ pratyākhyānāt | yadāhurguravaḥ

yasya svarūpanirbhāso bādhakād yadi tanna sat |

bādhake'pi ka āśvāsaḥ svarūpāntarabhāsini ||

anyasvarūpopanayāt tatsvarūpanivāraṇam |

tatrāpi saṃśayo jātaḥ pūrvabādhopalabdhitaḥ ||

iyamevāgrahe bādhā nādyajasyāparā yadi |

asya pūrvaiva bhavatu rūpanirbhāsanaṃ samam ||

nānyā va bhāvinītyatra pramāṇaṃ kiñcidasti vaḥ |

api svarūpanirbhāse yadā bādhakasaṃbhavaḥ ||

anirbhāse svarūpasya hetuśodhanaviplave |

bādhaśaṅkāvinirbhāse'pyevaṃ ced viplavo mahān || iti ||śāstre ca atasmiṃstadgrahāt svapratibhāse'narthe'rthādhyavasāyād dṛśyavikalpyayorekīkaraṇād bhrāntiruktā | tāmayaṃ samarthayitumasamarthaḥ svātantryeṇālīkasphuraṇaṃ bhrāntiriti kāvyaṃ viracayya vistārayati ||nanvatasmiṃstadgraho'pi bhramaḥ svākāraparyavasitajñānādatirikto bahubhirbahudhā vicāryaṃ pratyākhyātaḥ | tat kathaṃ tasminnapi pakṣe na bhrāntikṣatiryenedānīmeva muktiprasaṅgo na syāditi cet | tadetad bhagavato bhāṣyakārasya matavidveṣaviṣavyākulavikrośitamatikātarayati kṛpāparavaśadhiyaḥ | tathā hi samanantarapratyayabalāyātasvapratibhāsaviśeṣavedanamātrādagṛhīte'pi paratra pravṛttyākṣepo'dhyavasāyaḥ | na cāsau pūrvoktavāgjālaiḥ pratihantuṃ śakyaḥ, sarvaprāṇabhṛtāṃ pratyātmaviditatvāt, kaiścidapyanudbhinnatvāt | ayameva ca saṃsārastatkṣayo mokṣa iti kvedānīmeva tadvārtā'pi | tathā hi vicitrānādivāsanāvaśāt prabodhakapratyayaviśeṣāpekṣayā vikalpaḥ kenacidākāreṇopajāyamāna eva bahirmukhapravṛttyanukūlamarthakriyāsmaraṇābhilāṣādiprabandhamādhatte | tataḥ puruṣārthakriyārthino bahirarthānurūpāṇi pravṛttinivṛttyavadhāraṇāni bhavanti | pṛthagjanasantānajñānakṣaṇānāṃ tādṛśo hetuphalabhāvasya niyatatvāt | aniścitārthasaṃbandhavikalpakāle'pi sadasattānirṇayādipravṛttiprasavaḥ | tatra yadubhayathā pravṛttisādhanasāmarthyamasya svahetubalāyātamayameva pravṛttiviṣayatvāropo'dhyavasāyāparanāmā | yathā candrādijñānasya bhrāntasyābhrāntasya vā taddarśanāvasāyajananameva grahaṇavyāpāraḥ |svavidapīyamarthavideva kāryato draṣṭavyetinyāyāt | tathā vikalpasyāpyagniratretyādinākāreṇotpadyamānasya pravṛttyākṣepakatvameva bāhyāvasānaṃ nāma | yathā ca nirvikalpadvicandrādyākārataiva tathāvasāyasādhanī, evamavasāyasyāpi tādṛśākārataiva viṣayāntaravimukhapravṛttisādhanī ||nanu tathā ca tacca tena pratipādyate na ca tajjñāne tat prakāśata iti śapathenāpi na saṃpratyaya iti cet | asaṃbaddhametat | na hyadhyavasāyād bāhyasya paṭādervastuno bādhakāvatārāt pūrvasandigdhavastubhāvasya kṣaṇikāderavastuno vā śaśaviṣāṇāderasphuraṇe'pi siddhipratibandho brahmaṇāpi pratividhātuṃ śakyaḥ | dvividho hi viṣayavyavahāraḥ, pratibhāsādadhyavasāyācca | tadiha pratibhāsābhāve'pi parāpoḍhasvalakṣaṇāderadhyavasāyamātreṇa viṣayatvamuktam, sarvathā nirviṣayatve pravṛttinivṛttyādisakalavyavahārocchedaprasaṅgāt | tataśca tena ca tat pratipādyate na ca jñāne tatprakāśa iti saṅgatirastyeva, prakāśyaprakāśakabhāvābhāve'pyadhyavasāyādhyavasāyakabhāvenāpi viṣayaviṣayibhāvopapatteḥ |nanu yadi nādhyavaseyapratītistadā'gṛhīte'pi svalakṣaṇādau pravṛttiriti sarvatrāviśeṣeṇa prasajyeta, sarvatrāgṛhītatvena viśeṣābhāvāt, tataśca prāptirapi nābhimatasya niyamenetyanumānamapi viplutam | atra brūmaḥ | yadyadhyavaseyamagṛhītaṃ viśvamapyagṛhītam, tathāpi niyataviṣayaiva pravṛttirna sarvatra, tathābhūtasamanantarapratyayabalāyātaniyatākāratayā niyataśaktitvādvikalpasya | niyataśaktayo bhāvā hi pramāṇapariniṣṭhitasvabhāvāḥ, na śaktisāṅkaryaparyanuyogabhājaḥ, asadutpattivat sarvatrāsattve'pi hi bījādaṅkurasyaivotpattiḥ, tatraiva tasya śakteḥ pramāṇena nirūpaṇāt | tathehāpi hutavahākārasya vikalpasya dāhapākādyarthakriyārthinastatsmaraṇavato hutavahaviṣayāyāmeva pravṛttau sāmarthyaṃ pramāṇapratītaṃ kathamatiprasaṅgabhāgi | pratyāsatticintāyāṃ ca tāttvikasyāpi vahnerjvaladbhāsvarākāratvaṃ vikalpollikhitasyāpīti, tāvatā tatraiva pravartanaśaktirjvalanavikalpasya na jalādau ||nanu ca sādṛśyāropeṇa kiṃ svākārasya bāhye svākāre vā bāhyasyāropaḥ | ubhayathāpyasaṅgati, āropyāropaviṣayayoḥ svākārabāhayayordvayorgrahaṇāsaṃbhavāditi cet | na vayamāropeṇa pravṛttiṃ brūmaḥ | kiṃ tarhi, svavāsanāparipākavaśādupajāyamānaiva sā buddhirapaśyantyapi bāhayaṃ bāhaye pravṛttimātanotīti viplutaiva saṃsārātmikā ca | yat śāstraṃna jñāne tulyamutpattito dhiyaḥ |

tathāvidhāyāḥiti | tasmānna rūpyādivadāropadvāreṇa pravṛttirapi tu tathāvidhākārotpattipratibaddhaśaktiniyamāt | na ca vicārakasya vastvadarśananiścayādapravṛttiḥ saṅgacchate | darśane'pi hi pravṛttirarthakriyārthitayā | arthakriyāprāptiśca vastusattāniyame | sa ca niyamo yathā darśanād vastupratibandhakṛtaḥ, tathā vikalpaviśeṣādapi pāramparyeṇa vastuprativastupratibandhakṛta ityadarśane'pi adhyavasāyāt pravṛttiryujyata iti nānumānamanavasthitam | etena tacca na pratīyate, tena cābhedābhāsanamityupālambho'saṃbhavītyupadarśitam, apratibhāse'pi pravṛttiviṣayīkaraṇamityabhedādiniṣṭhāyā darśitatvāt | tasmādavicāraramaṇīyo'tasmiṃstadgraha eva bhrāntirāropāparanāmā, tatkṣayaśca mokṣa iti yuktam |yadāhurguravaḥtasmātpravṛtterākṣepe vikalpākārajanmani |

mato jalādyāropo'pi satyāsatyasamaśca saḥ ||

tato yadyapi tattvena nāropo nāma kasyacit |

vyavahārakṛtastveṣa pratiṣeddhuṃ na śakyate ||

marīcau jalavad yāvadanātmanyātmakalpanam |

bhrama eva hi saṃsāro nirvāṇaṃ tattvasaṃsthitiḥ ||

tataśca yāvanna vicārasaṃbhavo

bhavo'yamanyaḥ śama ityayaṃ nayaḥ |

vicāralīlālalite tu mānase

bhavaḥ śamo vā ka iheti kathyatām ||

tathā āryamaitreyanāthapādā api

na cāntaraṃ kiṃcana vidyate'nayoḥ

sadarthavṛttyā śamajanmanoriha |

tathāpi janmakṣayato vidhīyate

śamasya lābhaḥ śubhakarmakāriṇām ||

āryanāgārjunapādāśca

nirvāṇaṃ ca bhavaścaiva dvayameva na vidyate |

parijñānaṃ bhavasyaiva nirvāṇamiati kathyate ||iti sarvaireva prakāśairaviparītasvarūpasaṃvedane'pi bhrāntivyavasthāsaṃbhavādasti saṃsāraḥ ||yadapyuktaṃ vikalpasyāviṣayaśca bāhyam grahaṇaṃ cāsya śabdena saṃyojyeti vikalpatvamapi duryojam, ātmani ca śabdayojanā nāstīti vikalpo nāma nāstyeva, tatkasya vikalpacinteti | atrabhidhīyate | ihāgniratretyadhyavasāyo yathā kāyikīṃ vṛttiṃ prasūte tathāgnirmayā pratīyata iti vācikīmapi prasūte, etadākārānuvyavasāyarūpāṃ mānasīmapi prasavati | evaṃ ca sati yathā vikalpenāyamartho gṛhīta iti niścayaḥ, tathā śabdena saṃyojya gṛhīta ityapi, arthākāraleśavacchabdākārasyāpi sphuraṇāt | tasmādarthagrahābhimānavān mānavastāvadabhidhānasaṃyuktagrahaṇābhimānavānapītyavasāyānurodhādeva vikalpavyavasthā na tattvataḥ | yadāhurguravaḥna śabdaiḥ saṃsargaḥ kvacidapi bahirvā manasi vā-

kṣarākārākīrṇaḥ sphurati punararthākṛtilavaḥ |

ubhāvapyākārau yadapi dhiya evādhyavasiti-

rvidhatte tau bāhye vacasi ca vikalpasthitirataḥ ||

abhāne pratibhāne vā na cāropo'pi kasyacit |

pratītyotpādabhedena vyavasthāmātramīdṛśam ||

nirvikalpādvikalpasya bhāve leśānukāriṇaḥ |

saṅketakārivacanād buddhyākāre viśeṣiṇi ||

saṅketaḥ kṛta ityāsthā tādṛk śabdaśrutau punaḥ |

pravṛttyākṣepabuddhyātmabhāve vācyavyavasthitiḥ ||iti |

tasmād vastu vā ghaṭapaṭādi sandigdhavastu vā sādhakabādhakātikrāntam, avastu vātmadikkālākṣaṇikādikamadhyavasitamiti, apratibhāse'pi pravṛttiviṣayīkṛtamityarthaḥ | ayameva cāropaikīkaraṇādhyavasāyābhedagrahādīnāmarthaḥ sarvatra śāstre boddhavyaḥ | tasmādadhyavasāyasyākāraviśeṣayogādagṛhīte'pi pravartanayogyatā nāma yo dharmastayā bāhyādhyavasāyayorgrāhyagrāhakabhāvaścet saṃvṛttyā duṣpariharaḥ, tadā viṣayiviṣayabhāvo'pi labdha ityadhyavasāyamātreṇa viṣayaviṣayitvamuktamiti yuktam | yadāha alaṅkārakāraḥ

kathaṃ tadviṣayatvaṃ tatra pravartanāditi |etena yaduktam kathamavasīyamānastayātmārtho na prakāśyata ityādi, tannirastam, tadaprakāśe'pi tadadhyavasāyasya vyavasthāpitatvāt | asati cārthe sā na syādityapyayuktam, ātmāderadhyavaseyasya pratibhāsapratikṣepe buddhyā saha tādātmyābhāvāt | na ca sarvākāraniścayaprasaṅgadoṣaḥ saṅgataḥ | sarvākāraniścayo hi sarveṣvākāreṣu pravṛttikārakatvātmā niruktaḥ, na caikākārollekhino vikalpasyākārāntare pravartanaśaktiranubhavaviṣaya iti kutaḥ śabdapramāṇāntarānapekṣeti yuktam | tatra nirvikalpakaṃ spaṣṭapratibhāsatvād grāhakaṃ vyavasthāpyate | vikalpastu spaṣṭaikavyāvṛttyullekhādāropakādivyavahārabhājanam | yathā ca bāhye sati kvacid bhramavyavasthā tathāntarnaye'pi sarvatra | kevalaṃ bahirmukhapravṛtyapekṣayā kriyamāṇo nātmani kaścid bhrama ityuktaṃ bhavati | na ca gosvalakṣaṇaprakāśāvakāśaḥ, svākārasyaiva sphuraṇāt, svalakṣaṇe ca saṃketāyogāt | vikalpikaiva na syāditi tu svarūpāpekṣayā siddhasādhanam | bāhyāpekṣayā tvadhyavasāyavad vikalpikaiva sā buddhistathā | tasmādaśeṣagovyaktisādhāraṇena gotvena gobuddhiralīkena sābhilāpena viplavāt prakhyātīti tathā prakhyānamasyā gavāvasāya ityeṣṭavyamityapi neṣṭavyameva, caraṇamardanādinā pratyavasthāne'pi yuktiśāstrabahirbhūtatvādetadabhāve'pi kathitadoṣapradhvaṃsāt | na hi vikalpabuddhāvalīkākārasphuraṇameva bāhyasyādhyabasāya iti kācidarthasaṅgatiḥ, arthasyeti saṃbandhānupapatte | buddheratra kramābhāvāt pratyakṣataiva, kathamadhyavasāyaḥ | apratibhāsamānasyāpi svalakṣaṇasya bhrāntyāvasāyāditi tu na budhyāmahe | avasāyena hi tadvitisparśe pratibhāsaḥ ko'paraḥ | tadvittāvapyaspaṣṭatvādadhyavasāya ityapyayuktam, tadrūpavittāvaspaṣṭatvasyaivābhāvāt |

jāto nāmāśrayo'nyonyaścetasāṃ tasya vastunaḥ |

ekasyaiva kuto rūpaṃ bhinnākārāvabhāsi yat ||iti ācāryaḥ smaryatām | na ca tadāsau bhrāntirbhavitumarhati, vastusvarūpasyaiva nirbhāsāt ||alīkavṛtteriti cet | saivāstu | bāhyasyāsphurato'dhyavasāyaḥ katham | saiva sa iti cet | alīkamidamiti viduṣo bāhyādhyavasāyavyasthābhāvāt, bāhyāsphuraṇāt tadapratibaddhatvācca | pratibandhe'pi tasyepi syāt, na punastadadhyavasāyaḥ, tadasphuraṇasphuraṇayorapi tadayogādityalamatinirbandhena | tadevamapratibhāsino'pi vipakṣādadhyavasāyamātrasiddhādeva vyāvṛtto doṣatrayanirmuktaḥ prakāśamānatātmako heturyāvatprakāśāvadhijñānātmakacitrākāracakrasyaikatvaṃ sādhayatyeva ||yadāhurguravaḥ

bhāsate yattadekaṃ tadyathā citre sitākṛtiḥ |

bhāsate cākhilaṃ citraṃ pītaśītasukhādikam ||

nātrāsiddhiḥ prakāśasya citre dharmiṇi darśanāt |

na ca sādhyaviyuktatvaṃ dṛṣṭāntasyāpi dṛśyate ||

ekaikāṇunimagnatvāt saṃvittirna parasparam |

na caikāṇuprakāśo'sti sthūlameva sphuratyataḥ ||

bāhyāṇūnāṃ pratībhāso buddhirekā sthavīyasī |

jñānāṇūnāṃ ka ekastu pratibhāso bhaviṣyati ||

tasmāt sthūlatayā vyāpto nirbhāsastannivṛttitaḥ |

nivartamāno'nekasmādekatve viniyamyate ||

yathā sajātīyamatād bhāgādbhedanirākriyā |

anābhāsaprasaṅgena vijātīyamatāt tathā ||

tannāstu sādhyo dṛṣṭānto na ca śaṅkāviparyaye |

ato nirdoṣato hetościtrādvaitavyavasthitiḥ ||saṃgrahaślokaśca

ekatvena yathāptimānabhimato bhāsastathā vyāpyate

sthaulyenāpyaṇuśo na hi kvacididaṃ svapne'pi nirbhāsanam |

tena pratyaṇubhedanetyuparataṃ tadvyāpakasyātyayā-

dekatvena parītamākṛticayaścāyaṃ vinirbhāsate ||

iti ||

nanu cātra dṛṣṭāntadārṣṭāntikayorubhayamātrāpyekatvaṃ pratyakṣato'numānācca viruddhadharmādhyāsalakṣaṇāt pratihatam, tat kathamanumānādekatvasiddhiriti cet | ucyate | yadetat pratyakṣaṃ bhedasādhakamupanīyate, tat kiṃ nīlādīnāmanātmabhūtamātmabhūtaṃ vā | prathamapakṣe, āstāṃ tāvadeṣāmato bhedasiddhiḥ, sattāmātramapi na sidhyet | sa hi nīlādiko'rtho jaḍo vijñānāntarātmālīkasvabhāvo vā svīkartavyaḥ | triṣvapi pakṣeṣu prakāśyaprakāśakabhāvābhāvaḥ | tathā hi jñānasya prakāśakatvaṃ nāma kiṃ vidyamānatvaṃ vyāpārāveśo vā | prathamapakṣe sarvasarvadarśitvaprasaṅgaḥ, sarvapuruṣajñānavidyamānatāyāḥ sarvaṃ pratyaviśiṣṭatvāt | tathā nīlādibhirapi jñānasya grahaṇaprasaṅgaḥ, teṣāmapi vidyamānatvalakṣaṇagrāhakatvasaṃbhavāt ||atha jñānatve sati vidyamānatvamiti saviśeṣaṇaṃ lakṣaṇamucyate | tat kiṃ nīlādīnāmajñānatve kośapānamāyuṣmatā kartavyam, yena sattāmātreṇa samasamayaṃ sphuratorvijñānanīlādyoḥ pratijñāmātrādekasya jaḍatvālīkatvabādhyatvāprakāśatvādi vyavasthāpyate |atha dvitīyastadā sa kiṃ vyāpāraḥ pratyakṣasyātmā jñānāntaram, arthasyātmārthāntaraṃ vā syāt | prathamavikalpe svātmani kāritravirodhaḥ | dvitīyapakṣe jñānāntaraṃ yadyanyaviṣayam arthasya na kiñcit | tadviṣayatvaṃ cādyāpi na siddham, tatpratyāsattereva cintyamānatvāt ||tṛtīye punaḥ saṅkalpe nīlādikaṃ kṛtameva syāt, na prakāśitam, tailavartyādibhiriva pradīpaḥ | prakāśastu svayameva | tathā ca jñānāntaratvāt santānāntaravadapratibhāsaprasaṅgaḥ |caturthe tu vikalpe arthāntare kṛte nīlādikaṃ tadavasthameva | na cānātmaprakāśanasāmarthyaṃ jñānasya svīkartumucitam, vyāpāravat prakāśanasyāpyevaṃ nirākartavyatvāt | na cāgnidhūmayoḥ kāryakāraṇabhāva iva jñānajñeyayorapi svābhāviko grāhyagrāhakabhāvo vaktavyaḥ, pramāṇasiddhakāryakāraṇabhāvavad grāhyagrāhakasvarūpayoradyāpi nirvaktumaśakyatvāditi kva nīlādivārtāpi yadbhedasiddhipratyāśā pratyakṣataḥ sampadyate ||athātmabhūtaṃ tat pratyakṣamiti dvitīyaḥ pakṣaḥ, tadātmasvasaṃvedanameva bhedasādhakamabhyupagataṃ bhavet | tacca yadi pratyākāraṃ bhinnaṃ tadā sarveṣāṃ svasvarūpanimagnatvāccitraprakāśapraṇāśaprasaṅga ityuktam |athaitaddoṣabhayāt sarveṣāmākārāṇāmekatvameva svabhāvabhūtaṃ svasaṃvedanamiṣyate, tadaitadeva citrādvaitaṃ vijñānamucyate, yadanekābhimatānāṃ sahopalabdhānāṃ nīlasukhādyākārāṇāṃ svabhāvabhūtākhaṇḍasvasaṃvedanapratyakṣaṃ nāma | yadāhurguravaḥ

bhramābhramākalpanakalpanāni,

śātāsitādīnyakhilākṣajāni |

jñānānyabhinnāni sahopalabdheḥ,

pūrvāparatvaṃ tu na vedyameva || iti |tadevaṃ dṛṣṭāntadārṣṭāntikayorubhayatrāpi svasaṃvedanapratyakṣasiddhamekatvamavidyāvaśād vipratipattau satyāmanumānataḥ sādhyate | ata eva svasaṃvedanapratyakṣādanumānācca ekatvasiddhau na pratyakṣāntaram | nāpi viruddhadharmādhyāsalakṣaṇamanumānaṃ bhedasādhanāya prāptāvasaram, bhedagrāhakasya bhinnasya pratyakṣasyoktakrameṇāprāmāṇyāt, pakṣasya pratyakṣādibādhitatvāt |nanu brūyānnāma kiñcit, tathāpi pratibhāsabhedād bheda eva, na hi dṛṣṭe'nupapannaṃ nāmeti cet | hanta 1 pratibhāsaśabdena kimabhipretam, kimākāracakraṃ sphuraṇaṃ vā | tatra yadi prathamaḥ pakṣaḥ, tadā bāhye'rthe pratyetavye buddhyākāraḥ pramāṇam | tathācākārabhedo vyavahartavya eva | anyathā bāhyabhedo na sidhyet | yadā punarākāracakrameva prameyam svasaṃvedanaṃ ca pramāṇaṃ tadā tenaiva nīlādīnāṃ svabhāvabhūtenākhaṇḍātmanā ekīkṛtānāṃ kathamapramādī bhedamācakṣīta |dvitīyapakṣe tu sphuraṇaṃ svabhāvabhūtākhaṇḍasvasaṃvedanamevoktamiti | tathāpi kathaṃ bhedastasmād yathordhvamindriyapratyakṣataḥ kṣaṇabhede pratīte'pyavidyāvaśādekatvādhyavasāyaḥ tathā tiryaksvasaṃvedanapratyakṣeṇākārābhede'dhigate'pyavidyāvaśādeva bhedāvasāyaḥ ||yadyevaṃ viruddhadharmādhyāsato vijñānākāracakravad vyāpto'pi na bhidyeteti cet | na, bāhye dharmiṇyanekatvasya sādhyasya pratyakṣādyabādhitatvāt | buddhyākārakadambake tūktakrameṇa svasaṃvedanādisiddhaikatve'nekatvasya pratyākhyānād bādhakāvatāra eva nāsti | tasmād vijñānatve satīti hetuviśeṣaṇaṃ kartavyam yena bāhyasyaiva bhedaḥ sidhyati ||nanu yadi vijñānātmakaṃ vicitrākāracakramekaṃ tadā nīlākāra eva pītādyākāravṛndaṃ praviśet | tathā prakāśākāracakrayorabhedo vyaktisāmānyavat prakāśa eva, ākāracakrameva vā syāditi cet | asadetat | tathā hi dvayorapyanayoḥ prasaṅgaviparyayayoḥ bhedaḥ, sa ca bāhyārthavāda eva yujyate, tatra bhedagrāhakasyendriyapratyakṣasyeṣṭatvāt | vijñānavāde tvanātmaprakāśābhāvāt svasaṃvedanamevaikaṃ pramāṇam | tato'pi viparyayasya bhedasya siddheḥ prasaṅgo'pyasaṅgataḥ ityadvaitameva |kiṃ ca evaṃ sthūlanīlādyākāro'pi paramāṇumātre praviśedityapratibhāsaṃjagadāpadyeta | asti ca pratibhāsaḥ | tasmād yathāvasthitānāmevākārāṇāmakhaṇḍasvasaṃvedanātmataivaikatvam, na bhedo na saṃkocaḥ svīkartavyo'pratibhāsaprasaṅgāt | tathā kṛtakatvasyānityatvavastutvādibhirabhede kṛtakatvamevānityatvameva vā syādityapi prasaṅgo vaktavya āpadyeta, sāmānyavyaktyoriva tayorvastuto'bhedo'khaṇḍātmatvāt ||vyāvṛttibheda eva paramiti cet | yadyevaṃ prakāśanīlādyorapyayameva kramo jāgartītyekāvaśeṣaprasaṅgo bālapralāpaḥ | tadevaṃ bāhyaṃ na naśyati bhidāṇutayāpi sattvā-

darthaktriyāvirahasaṃkaratātmabhede |

buddhistu naśyati bhidaiva vidaiva sattvā-

ccitrāpyato na bhidameti kimatra kurmaḥ ||

nanu deśavitānāptirnātmāntaraviyoginaḥ |

deśavitānahānau na bhāsa ityapi śakyate ||

iti cet |

na svātmāntaramanyātmā sa bāhyasyaiva yujyate |

buddheḥ svavittiniṣṭhāyāḥ yaḥ parastasya kā gatiḥ ||

hanta tathāpinīlādivattadekaṃ ca kathametat sametu cet |

nīlamaṃśāntaraṃ caikaṃ kathaṃ tadbhāti saṅgatam ||

neṣṭaṃ tadapi cet tarhi kvāṇvantarbhidi bhāsanam |

na parīkṣākṣamaṃ cāṇuḥ kutastasya tadā bhidā ||

mā bhūdavastubhāvāccet so'pyekatvahatau bhavet |

nirbhāsādekatāsiddhau svavittervastutā sthitā ||

na pratītyasamutpādo'nutpādo vāsya bādhakaḥ |

ekānekaviyoge'pi sphūrtimātreṇa sattvataḥ ||

kiṃ ca pūrvāparajñānamadvaite yanna vidyate |

pratītyotpannatā tasmādasiddherapyasādhanam ||

anutpādo'pyanekānto'kāryakāraṇarūpakam |

hāne'pi hetuphalayoḥ sphuradrūpaṃ kva gacchatu ||

ekānekatayā vastuvyāptiḥ siddhā yadi kvacit |

sarvaśūnyatvasamaye heturiṣṭavighātakṛt ||

atha lokapra(si)ddhau ca na sarvalokakalpitam |

vastuvyavasthā śaraṇaṃ kiṃ tu mānena saṅgatam ||

na cādhyakṣānumānābhyāmanaṅgaṃ kvacidīkṣitam |

yasya rāśiranekaṃ syānnāpi vastu ca kiñcina ||

yasya caikataratvābhyāṃ sattvavyāptiḥ sa hanyatām |

abhrāntavittimātreṇa sattāvādī tu jitvaraḥ ||||samāptaścitrādvaitaprakāśavādo'yam ||grāhayaṃ na tasya grahaṇaṃ (na) tena

jñānāntaragrāhayatāpi śūnyaḥ |

tathāpi ca jñānamayaḥ prakāśaḥ

pratyakṣapakṣastu tavāvirāsīt ||
uwestlogo

The rights of the materials herein are as indicated by the source(s) cited. Rights in the compilation, indexing, and transliteration are held by University of the West where permitted by law. See Usage Policy for details.

Our Address
Newsletter

Subscribe to our newsletter for latest updates about the canon text of our project