Digital Sanskrit Buddhist Canon

5 saṃprajanyarakṣaṇaṃ nāma pañcamaḥ paricchedaḥ

Technical Details
 • Text Version:
  Romanized
 • Input Personnel:
  DSBC Staff
 • Input Date:
  2006
 • Proof Reader:
  Miroj Shakya
 • Supplier:
  Nagarjuna Institute of Exact Methods
 • Sponsor:
  University of the West
5 saṃprajanyarakṣaṇaṃ nāma pañcamaḥ paricchedaḥ|evamātmabhāvādīnāmutsargaṃ rakṣāṃ ca pratipādya punarvistareṇa rakṣāśodhanavardhanāni pratipādayitumupakramate| utpāditabodhicittena hi bodhisattvena utsṛṣṭasyāpi cātmabhāvasya rakṣāśodhanavardhanāni kāryāṇi| yasmāt-paribhogāya sattvānāmātmabhāvādi dīyate|

arakṣite kuto bhogaḥ kiṃ dattaṃ yanna bhujyate||

tasmātsattvopabhogārthamātmabhāvādi pālayet|

kalyāṇamitrānutsargātsūtrāṇāṃ ca sadekṣaṇāt||

[śikśā. sa. kārikā 5-6]tacca ātmabhāvādiparipālanādi śikṣārakṣaṇādeva syāt| anyathā narakādivinipātagamanāt tanna syāt| ata idamabhidhīyate-śikṣāṃ rakṣitukāmena cittaṃ rakṣyaṃ prayatnataḥ|

na śikṣā rakṣituṃ śakyā calaṃ cittamarakṣatā||1||śikṣyate upādīyate gṛhītasaṃvaraṇeneti vihiteṣu karaṇīyatā, pratiṣiddheṣvakaraṇaṃ śikṣā, tāṃ rakṣituṃ paripālayituṃ kāmena icchatā bodhisattvena ātmacittaṃ rakṣitavyaṃ prayatnata iti kathayiṣyamāṇāt| atha śikṣārakṣaṇādhikāre kimiti cittaṃ rakṣyata ityāha-na śikṣeti| anyathā śikṣaiva rakṣitumaśakyā calamanāyattaṃ cittamarakṣatā| cittasya calatāyāṃ śikṣāyāḥ sthairyāyogāt||ito'pi cittameva rakṣaṇīyamityāha-

adāntā mattamātaṅgā na kurvantīha tāṃ vyathām|

karoti yāmavīcyādau muktaścittamataṅgajaḥ||2||aparikarmitā mattavaravāraṇā na janayanti tāṃ pīḍāmihaloke| paraloke avīcyādau yāṃ karoti svacchandatayāvasthitaṃ cittameva mataṅgaja eva| tathāgatājñāṅkuśena kathaṃcid vaśīkriyamāṇatvāt|tasyāyattīkaraṇe guṇamāha-

baddhaśceccittamātaṅgaḥ smṛtirajjvā samantataḥ|

bhayamastaṃgataṃ sarvaṃ kṛtsnaṃ kalyāṇamāgatam||3||yadi baddhaḥ kathaṃcid bhavet| smṛtirvakṣyamāṇalakṣaṇā| saiva rajjurbandhanopāyatvāt| samantataḥ sarvathā asatpakṣe pracāranirodhāt| tadā bhayamastaṃgataṃ pratyastamitaṃ sarvamaśeṣam| sarvaṃ kalyāṇamabhyudayaniḥśreyasalakṣaṇam| āgataṃ saṃprāptam| devaśced vṛṣṭo niṣpannāḥ śālaya iti yathā ||nanu bahavaśca mṛgavyālādayo'pyupadravakāriṇaḥ santi, tebhyaḥ kathaṃ cittasya vaśīkaraṇād bhayaṃ na bhaviṣyatītyāha-vyāghrāḥ siṃhā gajā ṛkṣāḥ sarpāḥ sarve ca śatravaḥ|

sarve narakapālāśca ḍākinyo rākṣasāstathā||4||sarve baddhā bhavantyete cittasyaikasya bandhanāt|

cittasyaikasya damanāt sarve dāntā bhavanti ca||5||subodham||

kutaḥ punarevamityāha-

yasmādbhayāni sarvāṇi duḥkhānyapramitāni ca|

cittādeva bhavantīti kathitaṃ tattvavādinā||6||sarve hyete karmākṣepavaśādaniṣṭadāyakā bhavanti| karma ca cittameva| cetanā karmeti vacanāt| vākkāyakarmaṇorapi cittameva samutthāpakam| tadantareṇa tayoranutpatteḥ| cetayitvā karmeti vacanāt| tasmāt sarvamiha karmanirmitameva| tacca cittānnānyat| tadāha-karmajaṃ lokavaicitryaṃ cetanā tatkṛtaṃ ca tat|

cetanā mānasaṃ karma tajje vākkāyakarmaṇī| iti|

[abhi. koṣa-4. 1]na ca anapakāracittasya kecidapakāriṇo nāma| yasmāt-

nivṛttapāpacittasya nāsti loke bhayaṃ dviṣaḥ|

sukhahānirna tasyāsti yasya cittaṃ vaśe sthitam||

ata idamuktam-

cittasya damanaṃ sādhu cittaṃ dāntaṃ sukhāvaham|iti|

[=dhammapada-25]

tattvavādī bhagavān vastutattvakathanaśīlatvāt| tenedaṃ tattvaṃ kathitaṃ prakāśitam-sarvaṃ cittaprasūtamiti| ataḥ sarvatra cittameva pradhānam||itthamevaitannānyathā iti prasādhayannāha-

śastrāṇi kena narake ghaṭitāni prayatnataḥ|

taptāyaḥkuṭṭimaṃ kena kuto jātāśca tāḥ striyaḥ||7||narakapālānāṃ kuntāsimusalādīni, asipatravanasamudbhūtāni vā kena kṛtāni ? na tatra kaścit kartāsti īśvarādiḥ, tatkartṛtvasya anyatra niṣiddhatvāt, ihāpi niṣetsyamānatvāt| taptalohamayī ca bhūmiḥ kena ghaṭitā ? tāśca striyaḥ kutaḥ kāraṇasāmagrīto jātāḥ, yāḥ pāradārikaiḥ śālmalīvṛkṣasya adhastādupari ca dṛśyante? sa ca śālmalirvā

? ato nānyat kāraṇamatra cittādupakalpanīyam| yaduktam-sattvalokamatha bhājanalokaṃ cittameva racayatyaticitram|

karmajaṃ hi jagaduktamaśeṣaṃ karma cittamavadhūya ca nāsti||iti||

[madhyamakāvatāra-6.89]tasmāccittamevātra kāraṇaṃ nānyadityata āha-

pāpacittasamudbhūtaṃ tattatsarvaṃ jagau muniḥ|

tasmānna kaścit trailokye cittādanyo bhayānakaḥ||8||pāpakarmopaskṛtaṃ cittameva teṣāṃ kāraṇaṃ bhagavān kathitavāt| nāparaṃ kiṃcit| yata evam, tasmānna trijagati pāpacittādaparaḥ kaścid bhayaheturasti| tasmāccittameva vaśīkartavyam| yaduktamāryaratnameghe-cittapūrvagamāḥ sarvadharmāḥ| citte parijñāte sarvadharmāḥ parijñātā bhavanti||api ca-

cittena nīyate lokaścittaṃ cittaṃ na paśyati|

cittena cīyate karma śubhaṃ vā yadi vāśubham||cittaṃ bhramate alātavat| cittaṃ vibhramate taraṃgavat| cittaṃ dahate davāgnivat| cittaṃ rohayate (harate) mahāmbuvat| iti ca||evaṃ byupaparīkṣamāṇaścitte sūpasthitasmṛtirviharati, na ca cittasya vaśaṃ gacchati| api tu cittamevāsya vaśaṃ gacchati| cittenāsya vaśībhūtena sarve dharmā vaśībhavantīti||syādetat-dānapāramitādiṣu kathamiva cittaṃ pradhānam ? sā hi sarvasattvānāṃ dāridyāpanayanalakṣaṇetyāha-

adaridraṃ jagatkṛtvā dānapāramitā yadi|

jagaddaridramadyāpi sā kathaṃ pūrvatāyinām||9||dāridyaṃ hi nāma sāsravasukhabhogabubhukṣayā cittakārpaṇyam upakaraṇavaikalyaṃ vā| tadapanīya jagato yadi dānapāramitāparipūrirbhavatītyucyate, tadā sā katham ? na kathaṃcidapi pūrvatāyināṃ pūrvamabhisaṃbuddhānāṃ bhagavatāṃ yujyate| kutaḥ ? jagaddaridramadyāpi, nādyāpi yāvajjagaddāridyamupaśāmyati||yadyevaṃ neṣyate, kathaṃ sā bhavatītyāha-

phalena saha sarvasvatyāgacittājjane'khile|

dānapāramitā proktā tasmātsā cittameva tu||10||sarvasvaṃ bāhyādhyātmikaṃ sarvaṃ vastu dānaṃ dānaphalaṃ ca sarvasattvebhyaḥ parityajato'bhyāsena prakarṣagamanād yadā apagatamātsaryamalaṃ nirāsaṅgatayā cittamutpadyate, tadā dānapāramitāniṣpannetyucyate| tasmāt sā cittameva nānyā dānapāramitā||śīlapāramitā tu sutarāṃ cittamevetyata āha-

matsyādayaḥ kva nīyantāṃ mārayeyaṃ yato na tān|

labdhe viraticitte tu śīlapāramitā matā||11||prāṇātipātādisarvāvadyaviraticittameva hi śīlam, na punastadāśrayabhūtabāhyaviṣayanivṛttisvabhāvam| yadi punarvadhādiviṣayavastvabhāvena tadvadhādyabhāvācchīlaṃ syāt, tadā te matsyādayaḥ kva nīyantāṃ yatra teṣāṃ darśanaṃ na syāt ? anyathā tadvadhādyupakrame śīlaṃ na syāt| na caivam| tasmātteṣu vidyamāneṣvapi labdhe viraticitte nivṛttimanasikāre śīlapāramitā matā saṃmatā tatsvabhāvavidām| tasmāt sā cittameva||kṣāntipāramitāpi na cittādbhinnetyāha-

kiyato mārayiṣyāmi durjanān gaganopamān|

mārite krodhacitte tu māritāḥ sarvaśatravaḥ||12||parāpakārādisaṃbhave'pi cittasyākopanatā kṣāntiḥ| anyathā yadi sarvaśatrūṇāṃ tadvinipātanena vairaniryātanaṃ kṛtavataḥ kenacidvairābhāvādupaśāntavairasya na kaścidapakārī syāt| iti marṣaṇaṃ kṣāntiḥ| tadā etadaśakyānuṣṭhānam| śatravo hi gaganasamatvādaparyantāḥ| teṣāṃ māraṇamaśakyam| tasmāt krodhādinivṛtticittameva teṣāmupāyena māraṇamiva, tatkṛtāpakārasyāgaṇanāt, janmāntaravairāsaṃbhavācca māritaprāyāste||atra aśakyatāyāmapyupāyena pravṛttau dṛṣṭāntopadarśanena śakyatāmāha-

bhūmiṃ chādayituṃ sarvāṃ kutaścarma bhaviṣyati|

upānaccarmamātreṇa channā bhavati medinī||13||kaṇṭakādyupaghātarakṣaṇārthaṃ pṛthvī chādayitumucitā| na caitacchakyam, tāvataścarmaṇo'bhāvāt, bhāve'pi chādanasyāśakyatvāt| upāyena punaḥ śakyam| upānahaścarmaṇā kevalena sarvā bhūmiśchāditā bhavati||dṛṣṭāntoktamarthaṃ prakṛte yojayannāha-

bāhyā bhāvā mayā tadvacchakyā vārayituṃ na hi|

svacittaṃ vārayiṣyāmi kiṃ mamānyairnivāritaiḥ||14||śatruprabhṛtayo bhāvā mayā vārayitumaśakyāḥ| tadvat medinīcarmacchādanavat apakārakriyāyāḥ| ataḥ svacittameva śakyaṃ vārayiṣyāmi| anyavāraṇasyāpārthakatvāt, svacittavāraṇādeva tatsiddheḥ| tasmāt sā cittameva||vīryapāramitā tu kuśalotsāhasvabhāvā ativispaṣṭaṃ cittamevetyāha-

sahāpi vākśarīrābhyāṃ mandavṛtterna tatphalam|

yatpaṭorekakasyāpi cittasya brahmatādikam||15||vacanakāyasahitasyāpi cittasya kuśalapakṣe mandapracārasya na tādṛśaṃ phalamupajāyate, yādṛśaṃ dhyānādiviṣaye paṭupravṛtterekākino'pi cittasya phalaṃ brahmabhūyādikam| tasmāt sā cittameva||dhyānaṃ tu cittaikāgratālakṣaṇaṃ cittādanyathā vaktumaśakyamityāha-

japāstapāṃsi sarvāṇi dīrghakālakṛtānyapi|

anyacittena mandena vṛthaivetyāha sarvavit||16||mantrādyāvartanalakṣaṇā vacanavyāpārā japāḥ| tapāṃsi ca indriyadamanalakṣaṇāḥ kāyikāḥ| tāni atibahukālamabhyastānyapi anyatra saktacittena middhādyupahatacittena vā| samānapāṭavavikalenetyarthaḥ| vṛthaiva niṣphalameva, atyarthakṛśaphalatvāt, abhimatārthe'nupayogādvā| putro'pyaputra eva, putrakāryākaraṇādyathā| ityāha bhagavān sarvajñaḥ| tasmād dhyānapāramitāpi cittameva||prajñā tu nirvivādā cittamevetyāha-

duḥkhaṃ hantuṃ sukhaṃ prāptuṃ te bhramanti mudhāmbare|

yairetaddharmasarvasvaṃ cittaṃ guhyaṃ na bhāvitam||17||pañcagatisaṃsārajātyādiduḥkhaṃ prahātuṃ tatprahāṇe nirvāṇasukhamadhigantuṃ te sattvā mudhā nirarthakā eva bhramanti ambare kāsīpuṣpamiva niṣphalaṃ saṃsāre| yadanuṣṭhitaṃ kvacidapi na lagnamiti tadevamamidhīyate pañcāgnisevāśiroluñcanādivratam| ke punarevaṃ bhramanti ? yaiḥ saṃsārabhayabhīrubhiḥ sukhārthibhiśca dharmasarvasvaṃ sarvalaukikalokottarakarmanidānabhūtaṃ cittaṃ bālānāmagocarasvabhāvatayā guhyaṃ na bhāvitaṃ tattvacittatayā punaḥ punaḥ sthirīkṛtam| tasmādiyamatitarāṃ cittameva| yathopavarṇitamāryagaṇḍabyūhe-svacittādhiṣṭhānaṃ sarvabodhisattvacaryā| svacittādhiṣṭhānaṃ sarvasattvaparipākavinayaḥ| peyālaṃ| tasya mama kulaputra evaṃ bhavati-svacittamevopastambhayitavyaṃ sarvakuśalamūlaiḥ| svacittameva parisyandayitavyaṃ dharmameghaiḥ| svacittameva pariśodhayitavyamāvaraṇīyadharmebhyaḥ| svacittameva dṛḍhīkartavyaṃ vīryeṇa| ityādi||iti cittasvabhāvatāṃ sarvatra pratipādya upasaṃharannāha-

tasmātsvadhiṣṭhitaṃ cittaṃ mayā kāryaṃ surakṣitam|

cittarakṣāvrataṃ mukttvā bahubhiḥ kiṃ mama vrataiḥ||18||evamutpāditabodhicittena śikṣārakṣaṇe yatnavatā manasi kartavyam-svadhiṣṭhitaṃ smṛtyā surakṣitaṃ saṃprajanyena vakṣyamāṇarītyā mayā svacittaṃ kartavyaṃ tadekāgramānasena| atraiva sarveṣāmantarbhāvāt| ataścittarakṣaṇameva pradhānaṃ vratam| tadvihāya kimanyairvratairbahubhirapi mama prayojanam ? na kiṃcit| tadrahitasya niṣphalatvāt| etāvatī ceyaṃ bodhisattvaśikṣā yaduta cittaparikarma| etanmūlatvāt sarvasattvārthānām| tadyathā dharmasaṃgītisūtre kīrtitam-mativikramabodhisattva āha-yo'yaṃ dharmo dharma ityucyate, nāyaṃ dharmo deśastho na pradeśastho'nyatra svacittādhīno dharmaḥ| tasmānmayā svacittaṃ svārādhitaṃ svadhiṣṭhitaṃ suparijitaṃ susamārabdhaṃ sunigṛhītaṃ kartavyam| tatkasya hetoḥ ? yatra cittaṃ tatra guṇadoṣāḥ| tadbodhisattvo doṣebhyaścittaṃ nivārya guṇeṣu pravartayati| taducyate-cittādhīno dharmaḥ, dharmādhīnā bodhiriti||evaṃ cittāyattatāṃ sarvatra niścitya cittadṛḍhatāyāmudāharaṇamāha-

yathā capalamadhyastho rakṣati vraṇamādarāt|

evaṃ durjanamadhyastho rakṣeccittavraṇaṃ sadā||19||asamāhitajanamadhye punarupaghātabhayāttadgatamanasā yathā vraṇaṃ rakṣati kaścidapramattaḥ, evaṃ tathā śikṣārakṣaṇakāmaḥ akāraṇavairibālajanamadhye saṃvasan tatparaścittaṃ vraṇamiva rakṣet sarvakālam||yathāprasiddhita idamudāharaṇam| na tu punarmanāgapi sādṛśyamastītyāha-

vraṇaduḥkhalavādbhīto rakṣāmi vraṇamādarāt|

saṃghātaparvatāghātādbhītaścittavraṇaṃ na kim||20||īṣanmātraṃ duḥkhaṃ duḥkhalavo vraṇakṛtaḥ| tasmādbhīto rakṣāmi vraṇam| prakṛtānurodhe rakṣatīti pāṭho yuktaḥ| ādarāt tātparyeṇa| saṃghātanarakaprabhavādanekavarṣasahasrānubhūyamānaduḥkhāt parvatāghātātsarvato vyāptiprahārāt bhītaḥ cittavraṇaṃ na kiṃ rakṣediti prakṛtena saṃbandhaḥ| yadi vā| ahaṃ tu kiṃ na rakṣāmīti pariṇāmena yojanīyam| athavā| evamutpāditabodhicittena manasā cintayitavyamityavatāryate| tadā rakṣāmīti||kaḥ punarevaṃ sati guṇaḥ syādityāha-

anena hi vihāreṇa viharan durjaneṣvapi|

pramadājanamadhye'pi yatirdhīro na khaṇḍayate||21||yasmādevaṃmanasikāreṇa vicaran vanitājanamadhye'pi prāsādapṛṣṭhe ayamanivāryo'tiśayena kāmarāgeṣu| tenedamuktaṃ yatirdhīra iti| asmin manasikāre nidhyaptacittaḥ| na khaṇḍayate śikṣārakṣaṇamanasikārānna skhalati||punarevaṃ karaṇīyamityatrārthe dṛḍhamabhiniveśaṃ darśayannāha-

lābhā naśyantu me kāmaṃ satkāraḥ kāyajīvitam|

naśyatvanyacca kuśalaṃ mā tu cittaṃ kadācana||22||civarapiṇḍapātādayo naśyantu, vilayaṃ yāntu mama kāmaṃ yatheṣṭam| satkāro gauraveṇa āsanadānapādavandanādipūjā| kāyo jīvitaṃ ca sarvametannaśyatu| anyadapi yatkiṃcit sukhasaumanasyanimittaṃ tadapi naśyatu| kuśalaṃ punarmama cittaṃ mā kasmiṃścidapi kāle naṅkṣīditi||atra punarādaramutpādayituṃ śāstrakāra āha-

cittaṃ rakṣitukāmānāṃ mayaiṣa kriyate'ñjaliḥ|

smṛtiṃ ca saṃprajanyaṃ ca sarvayatnena rakṣata||23||añjaliṃ kṛtvā prārthayāmi| kimartham ? smṛtiṃ ca saṃprajanyaṃ ca| na kevalāṃ smṛtim, nāpi kevalaṃ saṃprajanyamiti parasparāpekṣayā cakāradvayam| tatra smṛtirāryaratnacūḍasūtre'bhihitā-yayā smṛtyā sarvakleśānāṃ prādurbhāvo na bhavati| yayā smṛtyā sarvamārakarmaṇāmavatāraṃ na dadāti| yayā smṛtyā utpathe kumārge vā na patati| yayā smṛtyā dauvārikabhūtayā sarveṣāmakuśalānāṃ cittacaitasikānāṃ dharmāṇāmavakāśaṃ na dadāti, iyamucyate samyaksmṛtiriti||saṃkṣepataḥ punariyaṃ smṛtirucyate-vihitapratiṣiddhayoryathāyogaṃ smaraṇaṃ smṛtiḥ| yaccāhasmṛtirālambanāsaṃpramoṣa iti||saṃprajanyaṃ tu prajñāpāramitāyāmuktam-caraṃścarāmīti prajānāti| sthitaḥ sthito'smīti prajānāti| niṣaṇṇo niṣaṇṇo'smīti prajānāti| śayānaḥ śayito'smīti prajānāti| yathā yathāsya kāyaḥ sthito bhavati tathā tathainaṃ prajānāti| peyālaṃ| so'tikrāman vā pratikrāman vā saṃprajānacārī bhavati| ālokite vilokite saṃmiñjite prasārite saṃghāṭīpaṭapātracīvaradhāraṇe aśite pīte khādite nidrāklamaprativinodane āgate gate sthite niṣaṇṇe supte jāgarite bhāṣite tūṣṇībhāve pratisaṃlayane saṃprajānacārī bhavatīti||idameva vakṣyati-

etadeva samāsena saṃprajanyasya lakṣaṇam|

yatkāyacittovakṣāyāḥ pratyavekṣā muhurmuhuḥ||iti||kaḥ punaranayorvyatireke doṣaḥ, yenaite yatnena rakṣaṇīye kathite ityāha-

vyādhyākulo naro yadvanna kṣamaḥ sarvakarmasu|

tathābhyāṃ vikalaṃ cittaṃ na kṣamaṃ sarvakarmasu||24||rogopahatasāmarthyo yathā puruṣaḥ sarvakarmasu gamanabhojanādiṣu akarmaṇyo bhavati, tathā smṛtisaṃprajanyābhyāṃ vikalaṃ cittaṃ sarvakarmasu dhyānādhyayanādilakṣaṇeṣu||anayoḥ samudāyābhāve doṣamuktvā pratyekamabhāve kathayitumāha-

asaṃprajanyacittasya śrutacintitabhāvitam|

sacchidrakumbhajalavanna smṛtāvavatiṣṭhate||25||na vidyate saṃprajanyaṃ yasmiṃstadasaṃprajanyam| taccittaṃ yasya tasya| śrutacintābhāvanāmayaprajñāpariniṣṭhitaṃ vastu na smaraṇamadhivasati| tanmūlaṃ ca sarvaṃ kalyāṇam| kimiva ? yathā sacchidrakumbhe mukhanikśiptamudakamadhastādgacchati nāvatiṣṭhate||idamaparaṃ tadvayatireke dūṣaṇamāha-

aneke śrutavanto'pi śrāddhā yatnaparā api|

asaṃprajanyadoṣeṇa bhavantyāpattikaśmalāḥ||26||bahavo'pi bahuśrutāḥ tathā śraddhāvanto yatnaparāḥ śikṣāyāmādarakāriṇaḥ asaṃprajanyadoṣeṇa āpattikaluṣitā bhavanti kāyacittapracārāpratyavekṣaṇāt||aparamapi tadabhāve dūṣaṇamāha-

asaṃprajanyacaureṇa smṛtimoṣānusāriṇā|

upacityāpi puṇyāni muṣitā yānti durgatim||27||asaṃprajanyameva saṃprajanyābhāvaḥ kleśasvabhāvaścauraḥ kuśaladhanāpaharaṇāt| tena smṛtimoṣānusāriṇā rakṣapālabhūtāyāḥ smṛteḥ pramoṣamabhāvamanusṛtya muṣitā viluptakuśaladhanāḥ santaḥ upacityāpi puṇyāni, kuśaladhanānāṃ saṃcayaṃ kṛtvāpi, durgatiparāyaṇā bhavanti||kutaḥ punarevamiti uktamevārthaṃ spaṣṭayannāha-

kleśataskarasaṃgho'yamavatāragaveṣakaḥ|

prāpyāvatāraṃ muṣṇāti hanti sadgatijīvitam||28||taskarāścaurāḥ teṣāṃ saṃghātaḥ avatāragaveṣakaḥ piśācavadavatāramārgaprekṣī| chidrānveṣaṇatatpara ityarthaḥ| prāpyāvatāraṃ praveśamārgamāsādya muṣṇāti| tato hanti śobhanagataye jīvitapratilambhaṃ kuśalapātheyābhāvāt||smṛtimadhikṛtyādhunā prāha-

tasmātsmṛtirmanodvārānnāpaneyā kadācana|

gatāpi pratyupasthāpyā saṃsmṛtyāpāyikīṃ vyathām||29||yataḥ smṛterabhāve dūṣaṇamevaṃ syāt, tasmādidamatra doṣaṃ paśyatā smṛtirālabamnāsaṃpramoṣalakṣaṇā manodvārāt manogṛhapraveśamārgāt nāpaneyā nāpasāryā| sadā avasthāpayitavyetyarthaḥ| atha kadācit pramādatastato'pagacchet, tadā gatāpi punarnirvartyopasthāpyā tatraivāropayitavyā| katham ? saṃsmṛtya manasi nidhāya āpāyikīṃ narakādidurgativyathām||tatra dvādaśemāḥ smṛtayo niṣphalaspandavarjanārthaṃ tathāgatājñānatikramānupālanavipākagauravasmṛtiprabhṛtayaḥ śikṣāsamuccaye pradarśitāḥ, tata eva vivekenāvadhāryāḥ||sāpi smṛtistībrādarātsamutpadyate| ādaro'pi śamathamāhātmyamavagamya ātāpena jāyate| etacca yathāvasaraṃ vakṣyāmaḥ||keṣāṃcit punaranyathāpi smṛtirutpadyate| tadupadarśayannāha-

upādhyāyānuśāsanyā bhītyāpyādarakāriṇām|

dhanyānāṃ gurusaṃvāsātsukaraṃ jāyate smṛtiḥ||30||ācāryopādhyāyasaṃnidhau tadanyatamārādhyabrahmacārisaṃnidhau vā saṃvasatāṃ tadanuśāsanyā, bhītya tadbhayenāpi ādaraḥ kāryeṣu sarvabhāvenābhimukhyam, avajñāpratipakṣo dharmaḥ| tatkāriṇāṃ yatnavatāṃ sukṛtināṃ tadanuśāsanīṃ hitāhitavidhipratiṣedhaniyamamanugṛhṇatāmakṛcchreṇaiva smṛtirutpadyate||itthamapi viharan smṛtimanasikārabahulavihārī bhavatīti kārikādvayena darśayannāha-

buddhāśca bodhisattvāśca sarvatrāvyāhatekṣaṇāḥ|

sarvamevāgratasteṣāṃ teṣāmasmi puraḥ sthitaḥ||31||iti dhyātvā tathā tiṣṭhet trapādarabhayānvitaḥ|

buddhānusmṛtirapyevaṃ bhavettasya muhurmuhuḥ||32||sarvadā buddhabodhisattvānāṃ samastavastuviṣayāpratihatajñānacakṣuṣāṃ sarvameva vastujātaṃ purato'vasthitameva| ahamapi teṣāṃ puro'vasthita eva, sarvavastuvat| iti manasi nidhāya tathaiva saṃyatātmā tiṣṭhet| trapādarabhayānvitaḥ| apratirūpe karmaṇi trapā lajjā| śikṣāyāmādaraḥ, tadatikrame bhayam| buddhabodhisattveṣveva vā trapādayaḥ| evaṃ sati aparo'pi viśeṣaḥ syādityāha-buddhetyādi| tadevaṃ viharatastasya pratikṣaṇamakāmata eva buddhānusmṛtiḥ syāt||saṃprajanyasya utpattisthairyayoḥ smṛtireva kāraṇamiti kathayannāha-

saṃprajanyaṃ tadāyāti na ca yātyāgataṃ punaḥ|

smṛtiryadā manodvāre rakṣārthamavatiṣṭhate||33||yadā smṛtirmanogṛhadvāri kleśataskarasaṃghātānupraveśanivāriṇī dauvārikavadavasthitā bhavati, tadā saṃprajanyamayatnata evotpadyate, utpannaṃ ca sat sthirībhavati||evaṃ tāvadanayoranvayavyatirekābhyāṃ guṇadoṣāvabhidhāya anarthavivarjanārthaṃ niṣphalaspandavarjanamāha-pūrvaṃ tāvadidaṃ cittaṃ sadopasthāpyamīdṛśam|

nirindriyeṇeva mayā sthātavyaṃ kāṣṭhavatsadā||34||prathamaṃ tāvat idaṃ cittamityadhyātmani cintayati-sarvakālamīdṛśamuktakramayuktamupasthāpayitavyam| tataḥ paraṃ niṣphalaspandavarjanārthamapagatakaraṇagrāmeṇeva niṣphalarūpādiviṣayagrahaṇasarvavikalpopasaṃhārāt mayā sthātavyam| kimiva ? kāṣṭhavat, cakṣurādivyāpāraśūnyatvāt||idameva vyanakti-

niṣphalā netravikṣepā na kartavyāḥ kadācana|

nidhyāyantīva satataṃ kāryā dṛṣṭiradhogatā||35||īṣanmukulitapakṣmayugalā nāsāgraviniveśitā yugamātravyavalokinī vā kāryā dṛṣṭiḥ||

prathamārambhiṇaḥ saṃtatābhyāsena kleśasya parihārārthamāha-dṛṣṭiviśrāmahetostu diśaḥ paśyetkadācana|

ābhāsamātraṃ dṛṣṭvā ca svāgatārthaṃ vilokayet||36||dṛṣṭicittaparikhedaparityāgāya kadācit karhicit diśo vyavalokayet| atha kadācit kaścit tatsamīpamāgacchet, tadā tasya praticchāyāmātraṃ viditvā svāgatavādena saṃtoṣaṇārthaṃ vilokayet| anyathā tatra tasya avadhyānena akuśalaṃ prasavet||mārge'pi tathādṛṣṭergacchata upaghātaparihārārthamāha-

mārgādau bhayabodhārthaṃ muhuḥ paśyeccaturdiśam|

diśo viśramya vīkṣeta parāvṛtyaiva pṛṣṭhataḥ||37||bhayahetucaurādipratipattyarthaṃ caturdiśamiti krameṇa| anyathā ātmabhāvasya rakṣā kṛtā na syāt| sarvadigvyavalokanaṃ tu kriyamāṇamauddhatyopaghātaparihārārthaṃ sthitvā kartavyam| pṛṣṭhato vyavalokanaṃ parāvṛtya paścānmukhībhūya||asamādhānasya ca rakṣaṇāmāha-

saredapasaredvāpi puraḥ paścānnirūpya ca|

evaṃ sarvāsvavasthāsu kāryaṃ buddhvā samācaret||38||saretpuraḥ apasaretpaścāt| prapātādyupaghātaṃ nirīkṣya ca| evamityuktakramadiśā svaparahitaprayojanamavagamya pratipattisāro bhavet||idānīṃ saṃprajanyakāritāṃ śikṣayitumāha-

kāyenaivamavastheyamityākṣipya kriyāṃ punaḥ|

kathaṃ kāyaḥ sthita iti draṣṭavyaṃ punarantarā||39||caturṇāmīryāpathānāmanyatamasminnīryāpathe| kāyenaivamiti sthitena niṣaṇṇena vā avastheyamiti| tadanantaraṃ svādhyāyādikriyāmārabhya punarantarāle vyavalokitavyaṃ kathaṃ kāyaḥ sthita iti tasminneveryāpathe, uta bhinne īryāpathe| bhinne punaḥ pūrvavadavasthāpyaḥ||kāyapratyavekṣāmabhidhāya cittapratyavekṣaṇāmāha-

nirūpyaḥ sarvayatnena cittamattadvipastathā|

dharmacintāmahāstambhe yathā vaddho na mucyate||40||dharmasya svaparahitalakṣaṇasya cintaiva mahāstambho vandhanāyattīkaraṇahetutvāt||

tasmin baddho'pi punaḥ punarnirūpaṇīya ityāha-

kutra me vartata iti pratyavekṣyaṃ tathā manaḥ|

samādhānadhuraṃ naiva kṣaṇamapyutsṛjedyathā||41||kva punaridaṃ mano mama vartate, pūrvasminnālambane anyatra vā gatam| gatamavagamya tato nirvatya tatraiva yojayitavyam| svarasavāhitāyāmupekṣaṇīyam| iti śamathadhuramekamapi kṣaṇaṃ yathā na parityajati tathā dhārayitavyam| etāvatā śīlaṃ hi samādhisaṃvartanīmamityuktaṃ bhavati| yathoktaṃ candrapradīpasūtre-kṣipraṃ samādhiṃ labhate niraṅgaṇaṃ

viśuddhaśīlasyimi ānuśaṃsāḥ|| iti|

[samādhi. 27.]ato'vagamyate-ye kecit samādhihetavaḥ prayogāḥ, te śīle'nugatā iti| tasmāt samādhyarthinā smṛtisaṃprajanyaśīlena bhavitavyam| tathā śīlārthināpi samādhau yatnaḥ kārya iti||samādhānaparityāgāvakāśamāha-

bhayotsavādisaṃbandhe yadyaśakto yathāsukham|

dānakāle tu śīlasya yasmāduktamupekṣaṇam||42||agnidāhādi bhayam| tathā ratnatrayapūjādikṛta utsavaḥ| samadhikataraḥ sattvārthādirvā| tatsaṃbhave yadi sthātumaśaktaḥ, tadā kāmacāra ityanujñātam| sāpattiko na bhavatītyarthaḥ| kutaḥ punarayamaniyamo labhyata ityāha-dānetyādi| śīlaṃ yadyapi dānātprakṛṣṭam, tathāpi avaraśikṣāyāṃ śikṣamāṇasya tadanantarameva uttaraśikṣāvasthitasya abhyāsapāṭavābhāvāt kathaṃcit tāvatkālaṃ tato nivartamānasyāpi nāpattiḥ| dānasyāsau kālo na śīlasya| ata evoktam-yadyaśakta iti| etāvanmātreṇedamudāharaṇam| yathoktam-tatraikasyāṃ śikṣāyāṃ niṣpādyamānāyāmaśaktasya itaraśikṣānabhyāsādanāpattiḥ| āryākṣayamatisūtre'pyevamavocat-dānakāle śīlopasaṃhārasyopekṣā| iti| na cātaḥ śithilena bhavitavyam||

yatra kuśalapakṣasaṃcāre'pi kvacit samādhānavighātaḥ syāt, tannopādeyamityāha-

yad buddhvā kartumārabdhaṃ tato'nyanna vicintayet|

tadeva tāvanniṣpādyaṃ tadgatenāntarātmanā||43||svayameva tu yuktyāgamābhyāṃ kalyāṇamitravacanādvā yathābalamavadhārya yatkiṃcitkarma kartumārabdhaṃ dhyānādhyayanādikam, prathamatastadeva tāvanniṣpattiṃ neyaṃ tannimnena cetasā, na punastadaniṣpannameva parityajya paramārambhaṇīyam||kiṃ punarevaṃ syādyadi na syādityāha-

evaṃ hi sukṛtaṃ sarvamanyathā nobhayaṃ bhavet|

asaṃprajanyakleśo'pi vṛddhiṃ caivaṃ gamiṣyati||44||yasmādevamanutiṣṭhataḥ sarvaṃ suśliṣṭaṃ kṛtaṃ syāt| tadviparyaye punarduḥśliṣṭamubhayaṃ pūrvaṃ cāttaṃ paścāt svīkṛtaṃ ca syāt| calapravṛtterasaṃprajanyaṃ syāt| praveśe vṛddhiḥ syāt||itthamapi niṣphalaṃ varjayedityāha-

nānāvidhapralāpeṣu vartamāneṣvanekadhā|

kautūhaleṣu sarveṣu hanyādautsukyamāgatam||45||anekaprakāre'saṃbaddhābhidhāne'paropādhike pravartamāne āścaryavastuṣu ca samasteṣu svayamapi tatkriyāyāṃ darśanaśravaṇāya vākūcittasya tāratamyaṃ nivārayet||aparamapi niṣphalavarjanāya prātimokṣoddiṣṭamācaret ityāha-

mṛnmardanatṝṇacchedarekhādyaphalamāgatam|

smṛtvā tāthāgatīṃ śikṣāṃ bhītastatkṣaṇamutsṛjet||46||bhūmiphalakādiṣu nakhadaṇḍādinā rekhākarṣaṇalekhanādi niṣprayojanamāgatamāpatitaṃ vivarjayet bhagavatā atra nivṛttirājñapteti saṃsmṛtya, tadatikramavipākaphalabhayāt| tatkṣaṇamiti na tatra kālaparilambhaṃ kuryāt||saṃkleśasamudācāre saṃprajanyakāritāṃ yadetyādibhiḥ saptabhiḥ ślokaiḥ śikṣayitumāha-

yadā calitukāmaḥ syādvaktukāmo'pi vā bhavet|

svacittaṃ pratyavekṣyādau kuryāddhairyeṇa yuktimat||47||prathamata eva svacittaṃ nirūpya| uktam (?) asaṃkliṣṭāvasthāyāṃ karaṇīyamuktam||

etadeva darśayati-

anunītaṃ pratihataṃ yadā paśyetsvakaṃ manaḥ|

na kartavyaṃ na vaktavyaṃ sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā||48||raktaṃ dviṣṭaṃ vā svacittaṃ yadā paśyet, tadā hastapādādicalanamātramapi na kartavyam, nāpi vacanodīraṇam| anyathā tadutthāpite kāyavāgvijñaptī api saṃkliṣṭe syātām| ato bahirindriyavyāpāravikalpāvupasaṃhṛtya sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā| sarvavyāpāravirahānnirvyāpārāḥ sarvadharmā iti manasi nidhāya||aparamāha-

uddhataṃ sopahāsaṃ vā yadā mānamadānvitam|

sotprāsātiśayaṃ vakraṃ vañcakaṃ ca mano bhavet||49||uddhatamiti| saddharmādiśravaṇapramādādapi uddhatam| vikṣepabahulamityarthaḥ| sopahāsaṃ vāgviheṭhanārambhakam, tayā yuktaṃ vā| mānaścittasyonnatiḥ| madaḥ svadharme (?) cittasyābhiniveśaḥ| tābhyāmanvitaṃ tatsaṃprayuktam| utprāsaḥ kāyikī viheṭhanā, tena sahotkaṭam| vakraṃ kuṭilaṃ śaṭhaṃ vā| vañcakaṃ pratārakaṃ māyāvi vā| yadi mano bhavet, sthātavyaṃ kāṣṭhavattadeti saṃbandhaḥ||yadātmotkarṣaṇābhāsaṃ parapaṃsanameva vā|

sādhikṣepaṃ sasaṃrambhaṃ sthātavyaṃ kāṣṭhavattadā||50||ātmotkarṣaṇaṃ svaguṇātiśayaprakāśanam| tadābhāsaṃ tatpratibhāsaṃ tadvikalpanāt| parapaṃsanaṃ paravigrahaḥ doṣāviṣkaraṇaṃ vā, tadyuktam| adhikṣepaḥ parasya vacanatiraskāraḥ| saṃrambhaḥ sadākalivivādanimittacittapradoṣaḥ| ubhayatra saha tena vartata iti vigrahaḥ| evaṃ yadā paśyetsvakaṃ manaḥ, sthātavyaṃ kāṣṭhavat tadeti sāmānyoktamabhisaṃbadhyate||lābhasatkārakīrtyarthi parivārārthi vā punaḥ|

upasthānārthi me cittaṃ tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat||51||kīrtiryaśaḥ| parivāraḥ dāsīdāsakarmakarādiḥ| upasthānaṃ pādadhāvanamardanādi| ebhirarthi tadabhilāṣaṃ mama cittam| tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat||parārtharūkṣaṃ svārthārthi pariṣatkāmameva vā|

vaktumicchati me cittaṃ tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat||52||parārtharūkṣaṃ parārthavimukham| svārthārthi svārthābhiniviṣṭam| pariṣat śiṣyāntevāsiprabhṛtijanasamājaḥ| tadabhilāṣi tatparivārārthi||asahiṣṇvalasaṃ bhītaṃ pragalbhaṃ mukharaṃ tathā|

svapakṣābhiniviṣṭaṃ ca tasmāttiṣṭhāmi kāṣṭhavat||53||asahiṣṇu asahanaśīlam| alasaṃ kriyāsu akarmaṇyam| kusīdamityarthaḥ| bhītaṃ kāyajīvitabhīru bhayahetubhyo vā| pragalbhaṃ dhṛṣṭam| mukharaṃ durvacaskam, yuktāyuktamanapekṣya abhidhāyakaṃ vā| svapakṣeḥ śiṣyāntevāsijñātisālohitādau abhiniviṣṭaṃ pakṣapātātiśayavat||sāṃprataṃ pratikāranirdeśamāha-

evaṃ saṃkliṣṭamālokya niṣphalārambhi vā manaḥ|

nigṛhṇīyād dṛḍhaṃ śūraḥ pratipakṣeṇa tatsadā||54||upadarśitakrameṇa saṃkliṣṭaṃ saṃkleśasaṃprayuktaṃ niṣphalavyāpāraṃ vā jñātvā svacittaṃ sarvapravṛttinigedhena prabhāvamandatāṃ vidhāya nigṛhṇīyādabhibhavet| dṛḍhaṃ yathā punarapi samudācāradharmakaṃ na bhavati| kleśādisaṃgrāme vijayāya kṛtaparikaraḥ śuro bodhisattvaḥ| pratipakṣeṇa yo yasmin pratipakṣa uktaḥ yathā rāgādāvaśubhādi, tena tadviparītavidhānenetyarthaḥ| sadā sarvakālam, yadā yadā saṃkliṣṭaṃ pratīyate| ugraparipṛcchāyāṃ gṛhiṇaṃ bodhisattvamadhikṛtyoktam-tena surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratena bhavitavyam, amattena anunmattena acapalena acañcalena abhrāntena amukhareṇa anunnatena upasthitasmṛtināsasaṃprajanyena| iti||atraiva ca pravrajitaṃ bodhisattvamadhikṛtyoktam-smṛti saṃprajanyasyāvikṣepaḥ| iti||tathā āryatathāgataguhyasūtre darśitam-na khalu punaḥ kulaputra bodhisattvasya vāg raktā vā duṣṭā vā mūḍhā vā kliṣṭā vā kṣaṇavyākaraṇī vā svapakṣotkarṣaṇavacanā vā parapakṣanigrahavacanā vā ātmavarṇānunayavacanā vā paravarṇapratighātavacanā vā pratijñottāraṇavacanā vā ābhimānikavyākaraṇavacanā veti||evaṃ niṣphalaspandavarjanena anarthādātmabhāvasya rakṣā pratipāditā bhavati| tasmānmayā śīlasusthitena aprakampena aśithilena bhavitavyamiti||etacca samāhitacittasya sidhyati| ata idaṃ śamathamāhātmyamavagamya tātparyeṇa bhāvayitavyam| anena tīvra ādaro bhavati śikśāsu| tenāpi smṛtirupatiṣṭhate| upasthitasmṛtirniṣphalaṃ varjayati| tasya anarthā na saṃbhavanti| tasmādātmabhāvaṃ rakṣitukāmena smṛtimūlamanviṣya nityamupasthitasmṛtinā bhavitavyam| etadevāha-tatrātmabhāve kā rakṣā yadanarthavivarjanam|

kena tallabhyate sarve niṣphalaspandavarjanāt||

etatsidhyetsadā smṛtyā smṛtistīvrādarādbhavet|

ādaraḥ śamamāhātmyaṃ jñātvātāpena jāyate||iti|

[śikṣā. sa. kārikā-7-8]śamathamāhātmyaṃ tu yathāvasaramihaiva kathayiṣyate||

ayamatra piṇḍārthaḥ anarthavivarjanārthamavadhārayitavya iti vṛttatritayenopadarśayannāha-suniścitaṃ suprasannaṃ dhīraṃ sādaragauravam|

salajjaṃ sabhayaṃ śāntaṃ parārādhanatatparam||55||parasparaviruddhābhirbālecchābhirakheditam|

kleśotpādādidaṃ hyetadeṣāmiti dayānvitam||56||ātmasattvavaśaṃ nityamanavadyeṣu vastuṣu|

nirmāṇamiva nirmānaṃ dhārayāmyeṣa mānasam||57||suniścitaṃ saṃdehaviparyāsarahitam| suprasannaṃ sadā prītisaumanasyabahulam| dhīramacañcalam| ādaraḥ kathita eva| gauravaṃ ārādhyeṣu cittasya namratā| tābhyāṃ saha vartate| salajjaṃ pūrvavat| sabhayaṃ skhalita[mālokya] bhītam| śāntaṃ saṃyatendriyam| sattvārādhanayatnavat||yadekasya rucijanakaṃ tadanyasya viparītam| anyonyaviruddhābhiḥ pṛthagjanecchābhirakheditamavipratisāri| katham ? dayānvitam| hetupadametat| kutaḥ ? yasmāt kleśotpādānna svātantryādidametat parasparaviruddhacaritameṣāṃ bālānāmiti matvā||ātmasattvavaśaṃ svaparāyattaṃ sarvakālam| kiṃ sarvatra ? na| anavadyeṣu vastuṣu ubhayasāvadyaśūnyeṣu| kiṃvat ? nirmāṇamiva nirmitavat| vigatamānaṃ mānasaṃ dhārayāmi| eṣo'hamiti bodhisattvo manasi niveśayet||asmādapi saṃvegamanasikārāccittasyānarthavivarjanena rakṣā vidhātavyetyāha-

cirātprāptaṃ kṣaṇavaraṃ smṛtvā smṛtvā muhurmuhuḥ|

dhārayāmīdṛśaṃ cittamaprakampyaṃ sumeruvat||58||aticireṇa kālena labdham uktaṃ kṣaṇavaraṃ smaraṇena cetasi kṛtvā punaḥ punarantaraṃ sthirīkaromi īdṛśamuktasvabhāvam| aprakampyaṃ kampayitumaśakyaṃ kāmādivitarkapavanaiḥ parvatarājavat||evametābhyāṃ śīlasamādhibhyāmanyonyasaṃvardhakābhyāṃ cittakarmapariniṣpattiḥ| tasmādavasthitametat-cittaparikarmaiva bodhisattvaśikṣā iti| tena yaduktam-cittarakṣāvrataṃ muktvā bahubhiḥ kiṃ mama vrataiḥ|

[bodhi. 5.18]iti, tat pariniṣṭhitam||punastadekāntamavadhārayituṃ kāyapratyavekṣāmāha-

gṛdhrairāmiṣasaṃgṛddhaiḥ kṛṣyamāṇa itastataḥ|

na karotyanyathā kāyaḥ kasmādatra pratikriyām||59||kāyasya sarvathā kvacidapi vyāpāro nāsti, svātmanyapi sāmarthyābhāvāt| anyathā cittarahito mṛtasya kāyaḥ | gṛdhrādibhirvipralujyamāna itastataḥ pratikāramātmarakṣaṇārthaṃ kimiti na karotīti pṛcchati sarvasāmarthyavikalatvāt| ata eva cittaparikarmaiva sādhyam| tasmin parikarmite kāyasya ayatnata eva parikarmasiddheḥ, tatparatantratvāttasyetyuktaṃ bhavati||evaṃ sarvathānupayogini kāye sāpekṣatāṃ nirasyannāha-

rakṣasīmaṃ manaḥ kasmādātmīkṛtya samucchrayam|

tvattaścetpṛthagevāyaṃ tenātra tava ko vyayaḥ||60||he manaḥ, anātmakameva ātmatvena svīkṛtya māṃsāsthipuñjaṃ kāyasaṃjñakaṃ kasmātkāraṇāt tvaṃ rakṣasi ? kimevamiti cet, bhavato yadi bhinna evāyaṃ kāyaḥ, tena asyāpacaye tava kimapacīyate ?pūrvameva ciraṃ svīkṛta iti cedāha-

na svīkaroṣi he mūḍha kāṣṭhaputtalakaṃ śucim|

amedhyaghaṭitaṃ yantraṃ kasmādrakṣasi pūtikam||61||he mūḍha, mohavijṛmbhitametad bhavataḥ| śuciṃ pavitram| ayaṃ ca aśuciḥ| idamevāha-amedhyeti| pūtikaṃ śatanadharmakam||syādetat-kimanyasminnasannapi doṣa ucyate ityatrāha-

imaṃ carmapuṭaṃ tāvatsvabuddhayaiva pṛthakkuru|

asthipañjarato māṃsaṃ prajñāśastreṇa mocaya||62||asthīnyapi pṛthakkṛtvā paśya majjānamantataḥ|

kimatra sāramastīti svayameva vicāraya||63||carmamayaṃ puṭam| svamativiśeṣeṇa pṛthak kuru svakāyādapasāraya| asthighaṭitapañjarād yantrāt prajñātmakena śastreṇa māṃsakartanena| tadanantaramasthīnyapi khaṇḍaśaḥ pṛthag bhinnāni kṛtvā majjānaṃ paśya avalokaya| yadi antaraṃ kāyaḥ caturmahābhūtikaḥ mātapitraśucikalalasaṃbhūtaḥ duḥkhamayaḥ kṛtaghnaśceti vistareṇa pratipādayiṣyatīti kimatra sāramasti vijñapraśastaṃ nyāyyaṃ vā, ityātmanaiva vicāraya||evamanviṣya yatnena na dṛṣṭaṃ sāramatra te|

adhunā vada kasmāttvaṃ kāyamadyāpi rakṣasi||64||evaṃ kathitanayena| sādhūktamiti cet, adhunā vada kasmāt tvamadyāpi sarvaguṇavikalamapi kāyaṃ rakṣasi ? evaṃ vidvānapi||tathāpi asti kiṃcidatropādeyamiti cedāha-

na khāditavyamaśuci tvayā peyaṃ na śoṇitam|

nāntrāṇi cūṣitavyāni kiṃ kāyena kariṣyasi||65||yadasti, na tadupayuktamiti saṃkṣepārthaḥ| ataḥ kimanupayoginā kāyena kariṣyasi ? atra āsaṅgo na yukta ityarthaḥ||anyaprayojanābhāvādidamevocitamutpaśyāmaḥ ityāha-

yuktaṃ gṛdhraśṛgālāderāhārārthaṃ tu rakṣitum|

karmopakaraṇaṃ tvetanmanuṣyāṇāṃ śarīrakam||66||yasmāt karmaṇi kenacit sahakāribhāvenopayujyate iti rakṣyate||tathāpi nātrābhiniveśaḥ kārya ityāha-

evaṃ te rakṣataścāpi mṛtyurācchidya nirdayaḥ|

kāyaṃ dāsyati gṛdhrebhyastadā tvaṃ kiṃ kariṣyasi||67||ācchidyeti balāt| bhavato gṛhītvā niṣkṛpo mṛtyustava kāyaṃ gṛdhrebhyo dāsyati, tadāpi na kaścitpratikāro bhaviṣyati ityabhiprāyaḥ||syādetat-yadyapi evam, tathāpi bhaktācchādanamātreṇāpi paripālanīya ityatrāha-

na sthāsyatīti bhṛtyāya na vastrādi pradīyate|

kāyo yāsyati khāditvā kasmāttvaṃ kuruṣe vyayam||68||yadi nāma bhṛtyakarmakaraṇaṃ tathāpi tatrānavasthāyisvabhāve vicakṣaṇo jñātvaiva pravartate, evaṃ prakṛte'pi taddharmiṇi kenābhiprāyeṇa he manaḥ, tvaṃ kuruṣe vyayamupakaraṇopakṣayam ? tat kiṃ sarvathaiva niravakāśo'yaṃ kartavyaḥ ? netyāha-datvāsmai vetanaṃ tasmātsvārthaṃ kuru mano'dhunā|

na hi vaitanikopāttaṃ sarvaṃ tasmai pradīyate||69||vetanaṃ karmamūlyam| tāvanmātraṃ datvā asmai gatvaraśarīrāya, karmopakaraṇatvāt, svaprayojanamanuvidheyaṃ he manaḥ| anenaivopārjitaṃ kasmādasmai na dīyate iti cet, na hi yasmāt yatkiṃcit karmakareṇopāttaṃ sarvaṃ tasmai karmakarāya pradīyate iti nyāyo'sti||tasmādevamupastambhamātraṃ datvā-

kāye naubuddhimādhāya gatyāgamananiśrayāt|

yathākāmaṃgamaṃ kāyaṃ kuru sattvārthasiddhaye||70||kāye naubuddhiṃ kṛtvā pravṛttinivṛttihetoḥ icchāyattaṃ kāyaṃ kuru sattvārthānuṣṭhānāya niṣpattaye vā| he manaḥ iti prakṛtamabhisaṃbadhyate||iti kāyapratyavekṣayā tatsvabhāvamupayogaṃ ca vicārya pariniścitakāyaprayojanamupasaṃharannāha-evaṃ vaśīkṛtasvātmā nityaṃ smitamukho bhavet|

tyajed bhṛkuṭisaṃkocaṃ pūrvābhāṣī jagatsuhṛt||71||uktanītyā āyattīkṛtaḥ ātmā cittakāyalakṣaṇaḥ| sarvadā prasannavadano bhavet| bhrūlalāṭasaṃkocaṃ ca prasādahānikaraṃ tyajet| pūrvameva asaṃcodita eva pareṇa svāgatādivādaiḥ saṃtoṣaṇaśīlo bhavet| sarvasattvānāmakāraṇabāndhavaśca||ityapi śikṣā anarthavarjanāya kāryetyāha-

saśabdapātaṃ sahasā na pīṭhādīn vinikṣipet|

nāsphālayetkapāṭaṃ ca syānniḥśabdaruciḥ sadā||72||sahasā tvaritameva niṣprayojanaṃ hastadaṇḍādinā kapāṭaṃ ca nākoṭayet| saṃkṣepataḥ niḥśabdābhiratirbhavet||kaḥ evaṃ sati guṇaḥ syādityāha-

bako biḍālaścauraśca niḥśabdo nibhṛtaścaran|

prāpnotyabhimataṃ kāryamevaṃ nityaṃ yatiścaret||73||ete sarve niḥśabdā anuddhatāśca viharanto vivakṣitamarthaṃ labhante| vratināpi tathaiva samādhānakaṇṭakaparihāreṇa vihartavyam||ityapi śikṣitavyamityāha-

paracodanadakṣāṇāmanadhīṣṭopakāriṇām|

pratīcchecchirasā vākyaṃ sarvaśiṣyaḥ sadā bhavet||74||kaukṛtyavinodanāvavādānuśāsanīsamarthānāṃ vinayādikovidānām aprārthitahitaiṣiṇāṃ hitavidhāyakaṃ vacanaṃ mūrdhnā gṛhṇīyāt| na teṣu svacittaṃ dūṣayitavyam, nāpyavamānanā kāryeti bhāvaḥ| sarvasattveṣu gurugauravadhiyā samācaritavyamiti sarvaṃ sarvebhyaḥ śikṣet||īrṣyāmalaprakṣālanāmāha-

subhāṣiteṣu sarveṣu sādhukāramudīrayet|

puṇyakāriṇamālokya stutibhiḥ saṃpraharṣayet||75||parakīyaguṇavardhanavacaneṣu tatparitoṣaṇāya sādhu sādhu, bhadrakamidam, iti śabdamadhyāśayenoccārayet| kuśalakarmakāriṇamapi dṛṣṭvā sādhu kṛtam, dhanyo bhavān sukṛtakarmakārī, ityādibhiḥ stutivacanaiḥ protsāhayet||lapanāśaṅkāṃ nirasyannāha-

parokṣaṃ ca guṇān brūyādanubrūyācca toṣataḥ|

svavarṇe bhāṣyamāṇe ca bhāvayettadguṇajñatām||76||paraguṇān sadbhūtānapi parokṣaṃ brūyānna samakṣam| anyathā lapanāṃ kaścinmanyeta| pareṇa tu tatsamakṣamanyasya guṇe bhāṣyamāṇe tadanuvādakatayā samakṣamapi brūyāt| anyathā nāsya rūciratreti matvā svacittaṃ pradūṣayet paraḥ| svaguṇe punaḥ kenacid guṇapakṣapātinā prasannena samakṣaṃ parokṣaṃ ca kīrtyamāne cittasyonnatiṃ nivārayaṃstasyaiva guṇābhidhāyakasya guṇānurāgitāṃ manasi kuryāt||paraguṇāmarṣaṇaṃ vārayannāha-

sarvārambhā hi tuṣṭayarthāḥ sā vittairapi durlabhā|

bhokṣye tuṣṭisukhaṃ tasmātparaśramakṛtairguṇaiḥ||77||sarveṣāṃ hīnamadhyotkṛṣṭānāṃ sattvānām| sarve vā upakramāḥ duḥkhaparihāreṇa tuṣṭayarthāḥ| sarvārambhapariśrameṇa tuṣṭirevotpādayitavyetyarthaḥ| sā ca tuṣṭirdhanavisargairapi durlabhā, syādvā na veti| iha punarayatnasiddhopasthitā kasmātparihīyata iti matvā bhokṣye anubhaviṣyāmi saṃtoṣasukham anyayatnaniṣpāditairguṇairupanāmitam| na hi priyaputraguṇairakṣamāyuktā| iti bhāvanayā paraguṇaśravaṇāccittakārkaśyamapakuryāt||atraivopacayamāha-

na cātra me vyayaḥ kaścitparatra ca mahatsukham|

aprītiduḥkhaṃ dveṣaistu mahadduḥkhaṃ paratra ca||78||naiva asminnarthe pravṛttimato mama ihaloke vā upakṣayaleśo'pi saṃbhavati| upacayaḥ punarvidyata eveti darśayati-paratra mahatsukhaṃ paraguṇābhinandanāt| evamakriyamāṇe punarapacayo dṛśyate, ubhayaloke'pi duḥkhaṃ paraguṇāsahanāt||tasmāt sarvakalmaṣaparityāgena iyamucitā karmakāritā śiksaṇīyetyāha-

viśvastavinyastapadaṃ vispaṣṭārthaṃ manoramam|

śrutisaukhyaṃ kṛpāmūlaṃ mṛdumandasvaraṃ vadet||79||sarvāvadyavinirmuktatvādviścastam| ānupūrvyā vyavasthitapadam| asaṃdigdhārtham| manaḥprahlādanakaram| śravaṇāpyāyakam| karuṇārasaniṣyandabhūtaṃ na rāgādinidānam| mṛdusvaramakarkaśavacanam| mandasvaraṃ yāvatā dhvaninā pratipādyasya pratītiḥ syāt, na tato nyūnaṃ nātiriktamudīrayan|ṛju paśyetsadā sattvāṃścakṣuṣā saṃpibanniva|

etāneva samāśritya buddhatvaṃ me bhaviṣyati||80||avakramakuṭilaṃ paramaprītirasabharāvanatena cakṣuṣā tṛṣita iva śītalajala paramāhlādakaraṃ saṃpivanniva sattvān vyavalokayan| na raktena na duṣṭena mugdhena| paramopakārakā hyete| kutaḥ ? yasmādetān sattvān samāsādya durlabhalābhaṃ buddhatvaṃ me bhaviṣyati utpatsyate| evaṃ ca viharan adyatve'pi sattvārthasamartho bhavatyeva| yaduktam-sarvatrācapalo mandamitasnigdhābhibhāṣaṇāt|

āvarjayejjanaṃ bhavyamādeyaścāpi jāyate|| iti|

[śikṣā. sa. kārikā-10]etadeva ca bodhisattvasya kṛtyaṃ yaduta sattvāvarjanaṃ nāma| yathā dharmasaṃgītisūtre āryāpriyadarśanena bodhisattvena paridīpitam-tathā tathā bhagavan bodhisattvena pratipattavyaṃ yatsahadarśanena sattvāḥ prasīdeyuḥ| tatkasmāddhetoḥ ? na bhagavan bodhisattvasyānyat karaṇīyamasti anyatra sattvāvarjanāt| sattvaparipāka eveyaṃ bhagavan bodhisattvasya dharmasaṃgītiriti||evamakriyamāṇe ko doṣa iti cet-

anādeyaṃ tu taṃ lokaḥ paribhūya jināṅkuram|

bhasmacchannaṃ yathā bahniṃ pacyeta narakādiṣu||iti|

[śikṣā. sa. kārikā-11]tasmāt sattvārādhanameva bodhisattvasya karma upakārikṣetramasādhāraṇaṃ puṇyaprasūtiheturiti||tatprasaṅgena anyadapi darśayannāha-

sātatyābhiniveśotthaṃ pratipakṣotthameva ca|

guṇopakārikṣetre ca duḥkhite ca mahacchubham||81||samādānena kriyamāṇam| abhiniveśotthaṃ tīvraprasādajanitam| pratipakṣotthaṃ kleśapratipakṣaśūnyatādibhāvanāprasūtam| guṇakṣetraṃ buddhabodhisattvādi| upakārikṣetraṃ mātāpitādi| duḥkhitā glānādayaḥ| eteṣu svalpamati kṛtamaprameyaśubhaheturupajāyate||idamapi bodhisattvenābhyasanīyamityāha-

dakṣa utthānasaṃpannaḥ svayaṃkārī sadā bhavet|

nāvakāśaḥ pradātavyaḥ kasyacitsarvakarmasu||82||dakṣaḥ sarvatra paṭupracāraḥ| utthānasaṃpannaḥ kausīdyāpanayanād vīryasamanvāgataḥ| ata eva svayameva sarvaṃ karaṇīyam, na parāpekṣā kvacidapi karmaṇi kāryā| idameva nāvakāśa ityādinā darśayati||pāramitābhyāse'narthavivarjanāyānupūrvakāritāmāha-

uttarottarataḥ śreṣṭhā dānapāramitādayaḥ|

netarārthaṃ tyajecchreṣṭhāmanyatrācārasetutaḥ||83||uparyuparitaḥ| dānācchīlaṃ śreṣṭham, śīlāt kṣāntirityādayaḥ| ato'varapāramitāhetoruttaraṃ na tyajet| tadvirodhena na seveteti bhāvaḥ| kiṃ sarvathā ? netyāha-anyatreti| bodhiattvānāṃ ya ācāraḥ śikṣāsaṃvaralakṣaṇaḥ sa eva kuśalajalarakṣaṇāya setubandho vihitaḥ, tasmādanyatra taṃ vihāya| sa yathā na bhidyate ityarthaḥ||tasmātsaṃbhāramupāditsunā karuṇāparatantreṇa sarvaṃ karaṇīyamuktamityāha-

evaṃ buddhvā parārtheṣu bhavetsatatamutthitaḥ|

niṣiddhamapyanujñātaṃ kṛpālorarthadarśinaḥ||84||evamanuttaraṃ jñātvā sattvānāṃ hitasukhavidhānāya nityamārabdhavīryo bhavet| pratiṣiddhārthe pravṛttau kathaṃ na sāpattika iti cet, na| kvacinniṣiddhamapi sattvārthaviśeṣaṃ prajñācakṣuṣā paśyataḥ karaṇīyatayā anujñātaṃ bhagavatā| saniḥsaraṇaṃ ca bhagavataḥ śāsanam| taccāpi na sarvasya, api tu kṛpāloḥ karuṇāprakarṣapravṛttitayā tatparatantrasya parārthaikarasasya svaprayojanavimukhasya| iti prajñākaruṇābhyāmudbhūtaparārthavṛtterupāyakuśalasya pravartamānasya nāpattiḥ| atra ca upāliparipṛcchāyāmāpattyanāpattivibhāgo veditavyaḥ| tathā upāyakauśalyasūtre jyotiṣkamāṇavakādhikāre||eṣā rakṣātmabhāvasya bhaiṣajyavasanādibhiḥ|

[śikṣā. sa. kārikā-13]ityetat pratipādayitumāha-

vinipātagatānāthavratasthān saṃvibhajya ca|

bhuñjīta madhyamāṃ mātrāṃ tricīvarabahistyajet||85||bhaiṣajyavasanādibhirātmabhāvo hi paripālanīyaḥ parārthopayogitvāt| yathoktaṃ prākūtatra dvividhaṃ bhaiṣajyaṃ satatabhaiṣajyaṃ glānapratyayabhaiṣajyaṃ ca| tatra satatabhaiṣajyamodanādi| tadarthaṃ piṇḍāya gocare caratā grāmapraveśe yathoktaśikṣāyāṃ smṛtimādhāya caritavyam| tato labdhāt piṇḍapātāt caturthabhāgavibhaktāt vinipātagatānanāthavratasthān saṃvibhāginaḥ kuryāt| ekaṃ pratyaṅgaṃ vinipātinām| dvitīyamanāthānām| tṛtīyaṃ sabrahmacāriṇāṃ datvā caturthamātmanā paribhuñjīta| sa paribhuñjāno na raktaḥ paribhuṅkte asaktaḥ, agṛddhaḥ, anadhyavasitaḥ, anyatra yāvadevāsya kāyasya sthitaye yāpanāyai| madhyamāṃ mātrām| tathā ca paribhuṅkte yathā nātisaṃlikhito bhavati, nātigurukāyaḥ| tatkasya hetoḥ ? ati saṃlikhito hi kuśalapakṣaparāṅmukho bhavati, atigurukāyo middhāvaṣṭabdho bhavati| tena taṃ piṇḍapātaṃ paribhujya kuśalapakṣābhimukhena bhavitavyam| iti āryaratnameghe'bhihitam| āryaratnarāśāvapi-paribhuñjatā ca evaṃ manasikāra utpādayitavyaḥ-santi asmin kāye aśītikṛmikulasahasrāṇi, tāni anenaivojasā sukhaṃ viharantu| idānīṃ caiṣāmāmiṣeṇa saṃgrahaṃ kariṣyāmi| bodhiprāptaśca punardharmeṇa saṃgrahaṃ kariṣyāmi| iti vistaraḥ||punaratraivoktam-

dvayorahaṃ kāśyapa śraddhādeayamanujānāmi| katamayordvayoḥ ? yuktasya muktasya ca| iti||

anayā diśā sarvaparibhogāḥ sattvārthamadhiṣṭhātavyāḥ| anyathā-

ātmatṛṣṇopabhogāttu kliṣṭāpattiḥ prajāyate||iti||

[śikṣā. sa. kārikā-13]yathoktaṃ candrapradīpasūtre-

te bhojanaṃ svādurasaṃ praṇītaṃ

labdhvā ca bhuñjanti ayuktayogāḥ|

teṣāṃ sa āhāru vadhāya bhoti

yatha hastipotāna bisā adhautakāḥ||

[=samādhi. 9. 29]vistareṇa caitacchikṣāsamuccaye draṣṭavyam||glānabhaiṣajyaṃ tu yāmikaṃ sāptāhikaṃ yāvajjīvikamiti trividham| etacca bhikṣuvinaye pratipāditaṃ tatraivāvadhāryam||vasanādibhirātmarakṣāmāha-tricīvarabahistyajet| iti| sacedāgatya kaścid bodhisattvaṃ pātracīvaraṃ yāceta, tena atityāgo na kartavyaḥ| kiṃ tu yattadanujñātaṃ bhagavatā-tricīvaraṃ śramaṇakalpaḥ, tato'tiriktaṃ ca yadbhavet, tyaktavyamarthine, nānyathā| uktaṃ ca bodhisattvapratimokṣe-sacetpunaḥ kaścidāgatya pātraṃ vā cīvaraṃ vā yāceta, sacettasyātiriktaṃ bhaved buddhānujñātāttricīvarāt, yathāparityaktaṃ dātavyam| sacetpunastasya ūnaṃ tricīvaraṃ bhavet yanniśritya brahmacaryāvāsaḥ, tanna parityaktavyam| tatkasmāddhetoḥ? avisarjanīyaṃ hi tricīvaramuktaṃ tathāgatena| sacecchāriputra bodhisattvastricīvaraṃ parityajya yācanaguruko bhavet, na tena alpecchatā āsevitā bhavet| iti||atityāgaṃ niṣedhayan punarātmarakṣāmupadarśayannāha-

saddharmasevakaṃ kāyamitarārthaṃ na pīḍayet|

evameva hi sattvānāmāśāmāśu prapūrayet||86||satāṃ satpuruṣāṇāṃ bodhisattvānāṃ dharmaḥ| laukikalokottaraparahitasukhavidhānam| tatsevakaṃ kāyam alpārthanimittaṃ na pīḍayet| anyathā mahato'rtharāśerhāniḥ syāt| ata eva pūrvasmin hetupadametat| kutaḥ punarevam ? yasmādanenaiva sukumāropakrameṇa saṃvardhamānaḥ śīghrameva sattvānāṃ hitasukhasaṃpādanasamartho bhavati||yata evaṃ tasmāt-

tyajenna jīvitaṃ tasmādaśuddhe karuṇāśaye|

tulyāśaye tu tattyājyamitthaṃ na parihīyate||87||svaśarīraśirodānādi na kartavyamiti niṣiddham| kadā ? aśuddhe mitrāmitretarasarvavyasanijanasādhāraṇapravṛtte kṛpācitte| atyārabdhena hi vīryeṇa svaparahitārthasya bādhā syāt| samapravṛtte punarāśaye svaparātmano'tirikte vā na niṣidhyate| yaduktam-tathā svaparabodhipakṣaśrutādyantarāyakarau tyāgātyāgau na kāryau| adhikasattvārthaśaktestulyaśaktervā bodhisattvasya adhikatulyakuśalāntarāyakarau tyāgātyāgau na kāryāviti siddhaṃ bhavati| idameva ca saṃdhāya bodhisattvaprātimokṣe'bhihitam-yastu khalu punaḥ śāriputra abhiniṣkrāntagṛhāvāso bodhisattvo bodhyaṅgairabhiyuktaḥ, tena kathaṃ dānaṃ dātavyam, kataraṃ dānaṃ dātavyam, kiyadrūpaṃ dānaṃ dātavyam| peyālaṃ| dharmadāyakena bhavitavyam| yaśca śāriputra gṛhī bodhisattvo gaṅgānadīvālikāsamāni buddhakṣetrāṇi saptaratnaparipūrṇāni tathāgatebhyo'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, yaśca śāriputra pravrajyāparyāpanno bodhisattvaḥ ekāṃ catuṣpadikāṃ gāthāṃ prakāśayet, ayameva tato bahutaraṃ puṇyaṃ prasavati| na śāriputra tathāgatena pravrajitasya āmiṣadānamanujñātam| peyālaṃ| yasya punaḥ śāriputra pātrāgataḥ pātraparyāpanno lābho bhaveddhārmiko dharmalabdhaḥ, tena sādhāraṇabhājinā bhavitavyaṃ sārdhaṃ sabrahmacāribhiriti||tatraivāha-yastu khalu punaḥ śāriputra anabhiniṣkrāntagṛhāvāso bodhisattvaḥ, tena dharma āsevitavyaḥ| tatra tenābhiyuktena bhavitavyamiti| anyathā hi ekasattvārthasaṃgrahārthaṃ mahataḥ sattvarāśestasya ca sattvasya bodhisattvāśayaparikarmāntarāyānmahato'rthasya hāniḥ kṛtā syāditi||anenopāyakauśalena viharan na bodhimārgātparibhraśyate| ayamabhiprāyaḥ-dattaḥ pūrvameva anena ātmabhāvaḥ sarvasattvebhyaḥ | kevalamakālaparibhogātparirakṣaṇīyaḥ| ato na mātsaryasyāvakāśaḥ| nāpi pratijñātārthahāniriti| yaduktam-bhaiṣajyavṛkṣasya sudarśanasya

mūlādibhogyasya yathaiva bījam|

datvāpi saṃrakṣyamakālabhogāt

saṃbuddhabhaiṣajyatarostathaiva||iti||sattvāśayarakṣaṇādapyātmā rakṣitavya ityāha-

dharmaṃ nirgaurave svasthe na śiroveṣṭite vadet|

sacchatradaṇḍaśastre ca nāvaguṇṭhitamastake||88||devamanuṣyapūjito hi bhagavato dharmaḥ| tato'vadhyāyanti devatādayo gauravamakurvato dharmaprakāśanāt| niṣiddhaṃ caitadbhagavatā iti tadājñātikrame sāpattiko bhavet| na vastrādibaddhaśirasi| sahaśabdena triṣvapi saṃbandhaḥ| tathottarīyādinā pihitaśīrṣe| pratyekaṃ svastha iti saṃbandhanīyam| glāne punaranāpattiḥ| upalakṣaṇaṃ caitat| na sthitena suptāya niṣaṇṇāya vā, na niṣaṇṇena suptāya, na cānāsanena niṣaṇṇāya| notpathayāyinā mārgayāyine, nāgragāmine pṛṣṭhagāminā, nāpyalaṃkārayuktāya| ityādayo'pi draṣṭavyā iti||idamapyanarthavivarjanāya mūlāpattikāraṇamakaraṇīyamityāha-

gambhīrodāramalpeṣu na strīṣu puruṣaṃ vinā|gambhīro durmedhasāmagādhatvāt| udāraśca prakarṣaparyantatvāt| tādṛśaṃ ca dharmamalpeṣu asaṃskṛtabuddhiṣu hīnādhimuktiṣu vā na vadediti prakṛtena saṃbandhaḥ| na mātṛgrāmasya ekākī rahogato dharmaṃ vadet| vadan sāpattiko bhavati| na doṣaḥ puruṣo yadi syāt||hīnotkṛṣṭeṣu dharmeṣu samaṃ gauravamācaret||89||śrāvakayānabhāṣiteṣu vā mahāyānabhāṣiteṣu vā dharmeṣu tulyaṃ cittaprasādādikaṃ kuryāt| anyathā saddharmapratikṣepaḥ syāt||nodāradharmapātraṃ ca hīne dharme niyojayet|

na cācāraṃ parityajya sūtramantraiḥ pralobhayet||90||gambhīrodāradharmabhājanaṃ ca sattvaṃ nimittajñairjñātvā na śrāvakayānādidharmeṣvavatārayet| na ca ācāraṃ śikṣāsaṃvarakaraṇīyatāṃ muktvā sūtrāntādipāṭhenaiva tava śuddhirbhaviṣyati iti dharmakāmaṃ prabhāvayet| āha cātra-punaraparo'nartho ratnakūṭe dṛṣṭaḥ-aparipāciteṣu sattveṣu viśvāso bodhisattvaskhalitam| abhājanībhūteṣu udārabuddhadharmaprakāśanā bodhisattvaskhalitam| udārādhimuktikeṣu sattveṣu hīnayānaprakāśanā bodhisattvaskhalitamiti||āryasarvadharmavaipulyasaṃgrahe sūkṣmo'pyanartha uktaḥ-sūkṣmaṃ hi mañjuśrīḥ saddharmapratikṣepakarmāvaraṇam| yo hi kaścinmañjuśrīḥ tathāgatabhāṣite dharme kasmiṃścit śobhanasaṃjñāṃ karoti, kvacidaśobhanasaṃjñām, sa saddharmaṃ pratikṣipati| tena saddharmapratikṣeptrā tathāgato'bhyākhyāto bhavati, saṃgho'pavādito bhavati, ya evaṃ vadati-idaṃ yuktamidamayuktam| iti vistaraḥ||āryākāśagarbhasūtre ca mūlāpattiprastāve coktam-punaraparamādikarmiko bodhisattvaḥ keṣāṃcidevaṃ vakṣyati-kiṃ bhoḥ prātimokṣavinayena ? śīlena surakṣitena śīghraṃ tvamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau cittamutpādayasva| mahāyānaṃ paṭha| yatte kiṃcit kāyavāṅmanobhiḥ kleśapratyayādakuśalaṃ karma samudānītam, tena te śuddhirbhaviṣyatyavipākam, yāvadyathā pūrvoktam| iyamādikarmikasya bodhisattvasya tṛtīyā mūlāpattiriti||ataḥ idamapi prātimokṣaniṣiddhaṃ nācaraṇīyamityāha-dantakāṣṭhasya kheṭasya visarjanamapāvṛtam|

neṣṭaṃ jale sthale bhogye mūtrādeścāpi garhitam||91||kheṭasya śleṣmaṇo visarjanamapāvṛtaṃ na kuryāt| jale sthale bhogye upabhogye mūtrapurīṣāderapi kutsitam| atrāpi devatādyavadhyānādapuṇyaṃ prasavet||mukhapūraṃ na bhuñjīta saśabdaṃ prasṛtānanam|

pralambapādaṃ nāsīta na bāhū mardayetsamam||92||mukhaṃ pūritaṃ kṛtvā mahatkavalagrahaṇāt| saśabdaṃ sukasunikādiśabdena| [prasṛtānanaṃ] dūraṃ vidāritamukham| pralambapādaṃ bhūmyādyalagnapādaṃ khaṭvādyārohaṇe sati nāsīta| dvāvapi bāhū samamekasmin kāle na mardayet| kramamardane na doṣaḥ| sati pratyaye||naikayānyastriyā kuryādyānaṃ śayanamāsanam |ekayā advitīyayā anyastriyā| gṛhipravrajitayoridamiha sādhāraṇamityanyagrahaṇam| na kuryādyānādi| saṃkṣepeṇa saṃkalayya darśayannāha-lokāprasādakaṃ sarvaṃ dṛṣṭvā pṛṣṭvā ca varjayet||93||lokānāṃ yat prasādajanakaṃ na bhavati, tat sarva dṛṣṭvā śāstre vyavahāre vā| pṛṣṭvā vijñān| varjayet| anenaitaddarśitaṃ bhavati-dṛṣṭe'pi yadbādhākaramevaṃvidhaṃ tadvarjayet āpattirbhavatīti| yaduktam-ratnameghe jinenoktastena saṃkṣepasaṃvaraḥ|

yenāprasādaḥ sattvānāṃ tadyatnena parityajet||iti||

[śikṣā. sa. kārikā-12]yathāha-katame ca te bodhisattvasamudācārāḥ ? yāvadiha bodhisattvo nāghaḥsthāne viharati, nākāle| nākāle bhāṇī bhavati| nākālajño bhavati| nādeśajño bhavati| yatonidānamasyāntike sattvā aprasādaṃ pratisaṃvedayeyuḥ| sa sarvasattvānurakṣayā ātmanaśca bodhisaṃbhāraparipūraṇārthaṃ samyagīryāpatho bhavati, mṛdubhāṇī mandabhāṇī asaṃsargabahulaḥ pravivekābhimukhaḥ suprasannamukhaḥ iti||na bodhisattvena avamanyanā kvacidapi kartavyetyāha-

nāṅgulyā kārayetkiṃciddakṣiṇena tu sādaram|

samastenaiva hastena mārgamapyevamādiśet||94||ekayā aṅgulyā tarjanyādikayā na kiṃcidupadarśayet, api tu samastenaiva samagreṇaiva hastena| dakṣiṇena na vāmena| mārgamapi kathayet| āstāṃ tāvatsagauravaṃ vastu||lokāprasādanivāraṇāyāha-

na bāhūtkṣepakaṃ kaṃcicchabdayedalpasaṃbhrame|

acchaṭādi tu kartavyamanyathā syādasaṃvṛtaḥ||95||na bhujamutkṣipya kaṃcidāhvayet, alpaprayojanatāratamye| mahati punaradoṣaḥ| acchaṭādiśabdaṃ tu kuryāt| tadakaraṇe'samāhitacāritāyāmasaṃvṛtaḥ syāt| etāvatā auddhatyaparihāro'pi darśito bhavati||sa hi śayyāṃ parikalpayannevaṃ parikalpayedityupadarśayannāha-

nāthanirvāṇaśayyāvacchayītepsitayā diśā|

saṃprajānaṃllaghūtthānaḥ prāgavaśyaṃ niyogataḥ||96||bhagavato mahānirvāṇaśayyāmiva śayyāṃ parikalpayet| abhimatayā diśā śiro vidhāya, dakṣiṇena pārśvena, pādasyopari pādamādhāya, dakṣiṇaṃ bāhumupadhānaṃ kṛtvā, vāmaṃ ca prasārya jaṅghopari niveśya, cīvaraiḥ susaṃvṛtakāyaḥ, smṛtaḥ, saṃprajānānaḥ, utthānasaṃjñī, ālokasaṃjñī, śayitaḥ, nācittakamiddhāvaṣṭabdhaḥ| na ca nidrāsukhamākhādayet, na ca pārśvasukham anyatra yāvadevaiṣāṃ mahābhūtānāṃ sthitaye yāpanāyai iti| laghutthānaḥ śīghramevottiṣṭhet| na tu jṛmbhikāṃ gātramoṭanaṃ kurvannālasyopahitaścireṇa| etebhya eva sarvebhyaḥ pūrvameva||idamaparamabhisaṃkṣipya kathayannāha-

ācāro bodhisattvānāmaprameya udāhṛtaḥ|

cittaśodhanamācāraṃ niyataṃ tāvadācaret||97||ācāraḥ śikṣaṇīyam| aprameyaḥ asaṃkhyeyaḥ bodhisattvaprātimokśādiṣu pradarśitaḥ| tatsaṃgraharūpaṃ prathamataḥ cittaśodhanameva ācāramācaret| niyatamavaśyaṃtayā||sāmānyāpattiśodhanāyāha-

rātriṃdivaṃ ca triskandhaṃ triṣkālaṃ ca pravartayet|

śeṣāpattiśamastena bodhicittajināśrayāt||98||triṣkṛtvo rātreḥ| triṣkṛtvo divasasya| triskandhaḥ trayāṇāṃ skandhānāṃ pāpadeśanāpuṇyānumodanābodhipariṇāmanānāṃ samāhāraḥ| triskandhaṃ pravartayet| śeṣā mūlāyā anyāḥ| athavā, saṃcitya kṛtā yāḥ pratikṛtāḥ tābhyo'nyāḥ smṛtisaṃpramoṣeṇa asaṃprajānatā vā kṛtāḥ| tāsāṃ praśamaḥ pratikaraṇaṃ tena triskandhaparivartanena bodhicittasya jinānāṃ ca bhagavatāṃ samāśrayaṇācca||etena vidūṣaṇāsamudācārādayo darśitā bhavanti||

tatra pāpaśodhanaṃ caturdharmakasūtre deśitam-caturbhirmaitreya dharmaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvaḥ kṛtopacitaṃ pāpamabhibhavati| katamaiścaturbhiḥ ? yaduta vidūṣaṇāsamudācāreṇa, pratipakṣasamudācāreṇa, pratyāpattibalena, āśrayabalena ca| tatra vidūṣaṇāsamudācāraḥ akuśalaṃ karma kṛtvā vipratisārarūpātsavigarhaṇā pāpadeśanā, tadanuṣṭhānaṃ tatsamudācāraḥ| tatra pratipakṣasamudācāraḥ akuśalapratipakṣaḥ kuśalam, tatsamudācāraḥ, kṛtvāpyakuśalaṃ karma kuśale karmaṇyatyantamabhiyogaḥ| tatra pratyāpattibalaṃ saṃvarasamādānādakaraṇasaṃvaralābhaḥ| tatrāśrayabalaṃ buddhadharmasaṃghaśaraṇagamanam, anutsṛṣṭabodhicittatā ca| sa balavatsaṃniśrayeṇa na śakyate pāpenābhibhavitum| ebhirmaitreya caturbhirdharmaiḥ samanvāgato bodhisattvo mahāsattvaḥ kṛtopacitaṃ pāpamabhibhavatīti||viśeṣatastu bodhisattvāpattīnāṃ gurvīṇāṃ ladhvīnāṃ ca deśanā āryopāliparipṛcchāyāmuktāḥ| tāḥ śikṣāsamuccaye draṣṭavyāḥ||sarvāpattayo bodhisattvena pañcatriṃśatāṃ buddhānāṃ bhagavatāmantike rātriṃdivamekākinā deśayitavyāḥ| tatreyaṃ deśanā- ahamevaṃnāmā buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmītyārabhya yāvat saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi, namaḥ śākyamunaye tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya| namo vajrapramardine ityārabhya yāvat upaimi sarvān śaraṇaṃ kṛtāñjaliḥ|iti vistaramuktvāha-iti hi śāriputra bodhisattvena imān pañcatriṃśato buddhān pramukhān kṛtvā sarvatathāgatānugatairmanasikāraiḥ pāpaviśuddhiḥ kāryā| tasyaivaṃ pāpaviśuddhasya ta eva buddhā bhagavanto mukhānyupadarśayanti| peyālaṃ| na tat śakyaṃ sarvaśrāvakapratyekabuddhanikāyairāpattikaukṛtyasthānaṃ viśodhayituṃ yadbodhisattvasteṣāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ nāmadheyadhāraṇaparikīrtanena rātriṃdivaṃ triskandhakadharmaparyāyapravartanena āpattikaukṛtyānniḥsarati, samādhiṃ ca pratilabhate||etatsākalyena śikṣāsamuccaye veditavyam||ukto vidūṣaṇāsamudācāraḥ| pratipakṣasamudācārapratyāpattibale api vistareṇa śikṣāsamuccayādeva draṣṭavye| āryamaitreyavimokṣe tu bodhicittena pāpaviśuddhiruktā| taccoktameva prāk| jināśrayāt pāpaviśuddhau sūkarikāvadānamudāhāryam|ye buddhaṃ śaraṇaṃ yānti na te gacchanti durgatim|

prahāya mānuṣān kāyān divyān kāyāṃllabhanti te||

evaṃ dharmaṃ saṃghaṃ cādhikṛtya pāṭhaḥ| anenāśrayabalamuktam||punaraniyamena darśayannāha-

yā avasthāḥ prapadyeta svayaṃ paravaśo'pi vā|

tāsvavasthāsu yāḥ śikṣāḥ śikṣettā eva yatnataḥ||99||svayamātmanā parāyatto vā sattvārthakriyāyāṃ pravṛttaḥ||

kiṃ punarevamaniyamenābhidhīyata ityāha-

na hi tadvidyate kiṃcidyanna śikṣyaṃ jinātmajaiḥ|

na tadasti na yatpuṇyamevaṃ viharataḥ sataḥ||100||yasmāt sarvākāraṃ sarvavastutattvamadhigamya sarveṣāṃ hitasukhavidhānārthamudyacchadbhirbuddhasutaiḥ na tadasti kiṃcit, yanna śikṣitavyam| anyathā sarvākāraḥ sarvasattvānāmarthaḥ kartumaśakyaḥ| puṇyasaṃbhāro'pi evaṃ vicarato'paryanta eva syāt||iyamapi śikṣāpadamudrā avadhārayitavyetyāha-

pāraṃparyeṇa sākṣādvā sattvārtha nānyadācaret|

sattvānāmeva cārthāya sarvaṃ bodhāya nāmayet||101||antataḥ svayamāhārādikriyayā parapreraṇayā aparāparadūtapreraṇayā vā, sākṣāt svayameva āmiṣadānādinā vā, yat sattvānāṃ hitasukhaheturna bhavati, tanna kuryāt kārayedvā| na caitadeva kevalam| kiṃcit sattvānāmeva saṃsāraduḥkhapatitānāṃ tato niḥsaraṇāya sarvaṃ kuśalamūlamanuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau pariṇāmayet||etāvatā ślokadvayena puṇyavṛddhirupadarśitā bhavati||yaduktaṃ kalyāṇamitrānutsargāditi [śikṣā. sa. kārikā-6] tadāha-

sadā kalyāṇamitraṃ ca jīvitārthe'pi na tyajet|

bodhisattvavratadharaṃ mahāyānārthakovidam||102||kalyāṇakarmaṇi abhyudayaniḥśreyasaprāptilakṣaṇe mitramasādhāraṇo bandhuḥ, tat kāyajīvitavipraṇāśabhayabhīto'pi na tyajet| kalyāṇamitrānuśaṃsāśca prajñāpāramitāyāmāryāṣṭasāhasrikāyāṃ [aṣṭa. 30] sadāpraruditaparivartādveditavyāḥ| caturdharmakasūtre'pyuktam- kalyāṇamitraṃ bhikṣavo bodhisattvena mahāsattvena yāvajjīvaṃ na tyaktavyamapi jīvitahetoriti| aparityājyasya kalyāṇamitrasya lakṣaṇamāha-bodhisattvaśikṣāsaṃvare vyavasthitam| mahāyānārthapaṇḍitam| etādṛśaṃ sudurlabham||kalyāṇamitrasya paryupāsanaparijñānārthamāha-

śrīsaṃbhavavimokṣācca śikṣedyadguruvartanam|śrīsaṃbhavavimokṣāt āryagaṇḍavyūhaparivartāt kalyāṇamitraparyupāsanaṃ śikṣet jānīyāt| yathoktamāryagaṇḍavyūhe āryaśrīsaṃbhavena-kalyāṇamitrasaṃdhāritāḥ kulaputra bodhisattvā na patanti durgatiṣu| yāvat-saṃcodakāḥ kalyāṇamitrā akaraṇīyānām| saṃnivārakāḥ pramādasthānāt| niṣkāsayitāraḥ saṃsārapurāt| tasmāttarhi kulaputra evaṃmanasikārāpratiprasrabdhena kalyāṇamitrāṇyupasaṃkramitavyāni| pṛthivīsamacittena sarvabhārodvahanāparitasanatayā| vajrasamacittena abhedyāśayatayā| cakravālasamacittena sarvaduḥkhāsaṃpravedhanatayā| lokadāsasamacittena sarvakarmasamādānāvijugupsanatayā| rajoharaṇasamacittena mānābhimānavivarjanatayā| yānasamacittena gurubhāranirvāhanatayā| aśvasamacittena akrudhyanatayā| nausamacittena gamanāgamanāparitasanatayā| suputrasadṛśena kalyāṇamitramukhavīkṣaṇatayā| ātmani ca te kulaputra āturasaṃjñotpādayitavyā kalyāṇamitreṣu ca vaidyasaṃjñā, anuśāsanīṣu bhaiṣajyasaṃjñā, pratipattiṣu vyādhinirghātanasaṃjñā| ātmani ca te kulaputra bhīrusaṃjñotpādayitavyā, kalyāṇamitreṣu śūrasaṃjñā, anuśāsanīṣu praharaṇasaṃjñā, pratipattiṣu śatrunirghātanasaṃjñā||yaduktaṃ sūtrāṇāṃ ca sadekṣaṇāditi [śikṣā. sa. kā.-6], tadupadarśayitumāha-etaccānyacca buddhoktaṃ jñeyaṃ sūtrāntavācanāt||103||etadiha śāstre pratipāditam, anyadyadiha noktam| buddhena bhagavatā bodhisattvānāṃ karaṇīyatayā nirdiṣṭam, tannānāsūtrāntārthaparicayād veditavyam||etadeva darśayati-

śikṣāḥ sūtreṣu dṛśyante tasmātsūtrāṇi bācayet|

śikṣā bodhisattvānāṃ heyopādeyalakṣaṇāḥ| sūtreṣu mahāyānasūtrānteṣu ratnameghādiṣu|

yata evaṃ tasmāt| idaṃ tu viśeṣanirdeśamāha-ākāśagarbhasūtre ca mūlāpattīrnirūpayet||104||āryākāśagarbhasūtre kṣatriyasya mūrdhābhiṣiktasya pañca mūlāpattayo nirdiṣṭāḥ| tathā sāmānyena ekā mūlāpattiḥ | tathā ādikarmikasya bodhisattvasya aṣṭau mūlāpattaya iti| tathā ca tatroktam-pañca kulaputra kṣatriyasya mūrdhābhiṣiktasya mūlāpattayaḥ yābhirmūlāpattibhiḥ kṣatriyo mūrdhābhiṣiktaḥ sarvāṇi pūrvāvaropitāni kuśalamūlāni jhoṣayati| vastupatitaḥ parājitaḥ sarvadevamanuṣyasukhebhyaḥ apāyagāmī bhavati| katamāḥ pañca ? yaḥ kulaputra kṣatriyo mūrdhābhiṣiktaḥ staupikaṃ vastu apaharati sāṃghikaṃ vā cāturdiśasaṃghe niryātitaṃ vā, svayaṃ vā apaharati hārayati vā| iyaṃ prathamā mūlāpattiḥ | evaṃ triyānabhāṣitadharmapratikṣepāt dvitīyā| pravrajitasya śīlavato duḥśīlasya vā kāṣāyāpaharaṇāt, gṛhasthakaraṇāt, kāyaprahārāt, cārake prakṣepāt, jīvitaviyojanādvā tṛtīyā| pañcānantaryeṣvanyatamakaraṇāccaturthī| mithyādṛṣṭeḥ, daśākuśalakarmapathasamādānāt, parasamādāpanādvā pañcamīti||tathā grāmabhedādikaraṇāt sarveṣāṃ sādhāraṇī caikā| tatraivoktam-ādikarmikāṇāṃ mahāyānasaṃprasthitānāṃ kulaputrāṇāṃ kuladuhitṛṇāṃ ca aṣṭau mūlāpattayaḥ, yāmirmūlāpattibhiḥ skhalitā ādikarmikā mahāyānasaṃprasthitāḥ sarvāṇi pūrvāropitānītyādi pūrvavat| katamā aṣṭau ? ye sattvāḥ pūrvaduścaritahetunā asmin kliṣṭe pañcakaṣāye loke utpannāḥ, te itvarakuśalamūlāḥ| yāvat, teṣāmidaṃ paramaṃ gambhīraṃ śūnyatāpratisaṃyuktaṃ sūtrāntaṃ yāvadvistareṇāgrataḥ smārayanti prakāśayanti| te hi akṛtaśramā bālapṛthagjanāḥ śṛṇvanta utrasyanti, yāvad vivartayanti anuttarāyāḥ samyaksaṃbodheścittam, śrāvakayāne cittaṃ praṇidadhati| eṣā ādikarmikasya bodhisattvasya mūlāpattiḥ prathamā, yayā mūlāpattyā ityādi pūrvavat| tasmādbodhisattvena parasattvānāṃ parapudgalānāmāśayānuśayaṃ prathamaṃ jñātvā yathāśayānāṃ sattvānāmanupūrveṇa dharmadeśanā kartavyeti| sopāyāyāḥ samyaksaṃbodhervinivartya hīnayāne parasya cittamutpādayato dvitīyā| prātimokṣaśikṣāsaṃvaraṃ vihāya mahāyāne cittotpādamātreṇa tatpaṭhanena cāsya śuddhiprakāśanāt tṛtīyā| śrāvakādiyānasya tatphalasya gopananindāprakāśanāt, mahāyāne sarvaśuddhiprakāśanāt, pareṣāṃ tadvacanakaraṇāccaturthī| kīrtilābhādihetoḥ mahāyānapaṭhanādinā, tathā tatpratyayāt pareṣāṃ kutsānindādibhāṣaṇāt, ātmotkarṣaṇāt, uttaramanuṣyadharmopagamāt pañcamī| pāṭhamātreṇa gambhīradharmādhigamaprakāśanāt, pareṣāṃ tathaiva samādāpanāt ṣaṣṭhī| kṣatriyasya purohitāmātyacaṇḍālairye bhikṣavo daṇḍitā arthadaṇḍena sāṃghikaṃ staupikaṃ vā cāturdiśasāṃghikaṃ vā dravyamapahṛtya tebhya evopanāmayanti| te ca kṣatriyā ubhaye'pi mūlāpattimāpadyante| iyaṃ saptamī| dharmādharmavivādanāpūrvaṃ śikṣāpraṇayanāt, tanmūlācāravipannānāṃ satkārāt, prahāṇikānāmupabhogaparibhogāṇyanyatra pariṇāmanāt ubhaye'pi mūlāpattimāpadyante| iyamaṣṭamī||āsāṃ ca mūlāpattīnāṃ sukhagrahaṇārthaṃ śāstrakāropadarśitāḥ saṃgrahakārikā ucyante-ratnatrayasvaharaṇādāpatpārājikā matā|

saddharmasya pratikṣepād dvitīyā muninoditā||duḥśīlasyāpi vā bhikṣoḥ kāṣāyastainyatāḍanāt|

cārake vā vinikṣepādapapravrājanena ca||pañcānantaryakaraṇānmithyādṛṣṭigraheṇa ca|

grāmādibhedanādvāpi mūlāpattirjinoditā||śūnyatāyāśca kathanātsattveṣvakṛtabuddhiṣu|

buddhatvaprasthitānāṃ tu saṃbodhervinivartanāt||prātimokṣaṃ parityājya mahāyāne niyojanāt|

śiṣyayānaṃ na rāgādiprahāṇāyeti vā grahāt||pareṣāṃ grahaṇādvāpi punaḥ svaguṇakāśanāt|

parapaṃsanato lābhasatkāraślokahetunā||gambhīrakṣāntiko'smīti mithyaiva kathanātpunaḥ|

daṇḍāpayedvā śramaṇān dadyādvā śaraṇatrayāt||gṛhṇīyāddīyamānaṃ vā śamathatyājanātpunaḥ|

pratisaṃlīnabhogaṃ ca svādhyāyiṣu nivedanāt||mūlā āpattayo hyetā mahānarakahetavaḥ|

āryasyākāśagarbhasya svapne deśyāḥ puraḥsthitaiḥ||bodhicittaparityāgādyācakāyāpradānataḥ|

tīvramātsaryalobhābhyāṃ krodhādvā sattvatāḍanāt||prasādyamāno yatnena sattveṣu na titikṣate|

kleśātparānuvṛttyā vā saddharmābhāsavarṇanāt||iti||tasminneva sūtre samuddharaṇamāsāmuktam||

śikśāsamuccaye'pi bodhisattvānāṃ karaṇīyamupadiṣṭamiti tadapi nirūpaṇīyamityāha-śikṣāsamuccayo'vaśyaṃ draṣṭavyaśca punaḥ punaḥ|

vistareṇa sadācāro yasmāttatra pradarśitaḥ||105||śikśāsamuccayo'pi svayamebhireva kṛtaḥ| avaśyaṃ niyamena| draṣṭavyaḥ punaḥ punarasakṛt| abhyasanīya iti bhāvaḥ| kutaḥ ? yasmāt satāṃ bodhisattvānām| ācaraṇamācāra itikartavyatā| tatra śikṣāsamuccaye| vistareṇa prabandhena| pradarśitaḥ vispaṣṭīkṛtya prakāśitaḥ, tasmāt||yadi tasyābhyāse'śaktiḥ, tadā-

saṃkṣepeṇāthavā tāvatpaśyetsūtrasamuccayam|nānāsūtraikadeśānāṃ vā samuccayamebhireva kṛtaṃ saṃkṣepeṇa paśyet vyavalokayet granthato'rthato vā| atrāpi pūrvakameva prayojanam|| yadi vā-

āryanāgārjunābaddhaṃ dvitīyaṃ ca prayatnataḥ||106||āryanāgārjunapādairnibaddhaṃ dvitīyaṃ śikṣāsamuccayaṃ sūtrasamuccayaṃ ca paśyet prayatnataḥ ādarataḥ| yadiha na dṛśyate, tat tatra dṛśyate iti bhāvaḥ||niyamena śikṣādarśane'pi sākalyena sarveṣāmupayogamāha-

yato nivāryate yatra yadeva ca niyujyate|

tallokacittarakṣārthaṃ śikṣāṃ dṛṣṭvā samācaret||107||yato heyādakaraṇīyānnivāryate, na karaṇīyametaditi pratiṣidhyate| yatra śikśāsamuccaye sūtrasamuccaye vā| yadeva karma kartavyatayā niyujyate vidhīyate, tat prasiddhaṃ vihitaṃ vā| lokānāṃ cittamāśayaḥ tasya rakṣārtham, tadyathā vikopitaṃ na syāt| śikṣāṃ dṛṣṭvā śikṣāsamuccayādiṣu| pratipādaṃ samācaret, yatra yadyathā yujyate, tatra tathā vyavaharet| anyathā arthasaṃmūḍhavyavahārasya āpattikaśmalatā syāt||etāvatā ātmabhāvasya śuddhirākhyātā| yadāha-

ātmabhāvasya kā śuddhiḥ pāpakleśaviśodhanam|

saṃbuddhoktyanusāreṇa yatnābhāve tvapāyagaḥ||iti||

[śikṣā. sa. kārikā-19]yaduktam-sadā smṛtisaṃprajanyacāriṇā bhavitavyamiti, tataḥ smṛteḥ svanāmnaiva svarūpaṃ pratītam| saṃprajanyasya tu na jñāyate kīdṛśamiti, tatsvarūpapratipattaye prāha-etadeva samāsena saṃprajanyasya lakṣaṇam|

yatkāyacittāvasthāyāḥ pratyavekṣā muhurmuhuḥ||108||yatkāyāvasthāyāḥ cittāvasthāyāśca sarveryāpatheṣu pratyavekṣā nirūpaṇaṃ sarvavāraṃ yathā pratipāditaṃ prāk||sarvametaduktaśikṣākauśalaṃ karmaṇā niṣpādayitavyaṃ na vacanamātreṇeti niyamayitumāha-

kāyenaiva paṭhiṣyāmi vākpāṭhena tu kiṃ bhavet|

cikitsāpāṭhamātreṇa rogiṇaḥ kiṃ bhaviṣyati||109||manaḥpūrvaṃgamatvāt kāyavyāpārasya, so'pyanenaiva pratipāditaḥ| pratipattyā sarvaṃ saṃpādayiṣyāmi, na tu śabdamātraghoṣaṇayā niṣphalatvāditi bodhisattvena yatitavyam| kathamiva ? vaidyakaśāstrādhyayanamātreṇa tatkriyāmakurvato vyādhigrastasya kiṃ phalaṃ niṣpatsyate ? tāvanmātreṇa rogasya tasyāvinivṛtteḥ| na kiṃciditi bhāvaḥ| tasmāt sarvametat kriyānuṣṭhānena niṣpādayitavyamiti||iti prajñākaramativiracitāyāṃ bodhicaryāvatārapañjikāyāṃ

saṃprajanyarakṣaṇaṃ nāma pañcamaḥ paricchedaḥ||
uwestlogo

The rights of the materials herein are as indicated by the source(s) cited. Rights in the compilation, indexing, and transliteration are held by University of the West where permitted by law. See Usage Policy for details.

Our Address
Newsletter

Subscribe to our newsletter for latest updates about the canon text of our project