Digital Sanskrit Buddhist Canon

अवदानशतकम्

Bibliography
  • Title:
  • Editor:
  • Publisher:
  • Place of Publication:
  • Year:
S.N. Book Links
1 पूर्णभद्र इति १
2 यशोमतीति २
3 कुसीद इति ३
4 सार्थवाह इति ४
5 सोम इति ५
6 वडिक इति ६
7 पद्म इति ७
8 पञ्चाल इति ८
9 धूप इति ९
10 राजेति १०
11 नाविका इति ११
12 स्तम्भ इति १२
13 स्न्नात्रमिति १३
14 ईतिरिति १४
15 प्रातिहार्यमिति १५
16 पञ्चवार्षिकमिति १६
17 स्तुतिरिति १७
18 वरद इति १८
19 काशिकवस्त्रम् १९
20 दिव्यभोजनम् २०
21 चन्दन इति २१
22 पद्म इति २२
23 चक्रमिति २३
24 दशशिरा इति २४
25 सूक्ष्मत्वगिति २५
26 शीतप्रभ इति २६
27 नावकि इति २७
28 गन्धमादन इति २८
29 निर्मल इति २९
30 वल्गुस्वरा इति ३०
31 पद्मक इति ३१
32 कवड इति ३२
33 धर्मपाल इति ३३
34 शिबिरिति ३४
35 सुनूप इति ३५
36 मैत्रकन्यक इति ३६
37 शश इति ३७
38 धर्मगवेषीति ३८
39 अनाथपिण्डद इति ३९
40 सुभद्र इति ४०
41 गुडशालेति ४१
42 भक्तमिति ४२
43 पानोयमिति ४३
44 वर्चघट इति ४४
45 मौद्गल्यायन इति ४५
46 उत्तर इति ४६
47 जात्यन्ध इति ४७
48 श्रेष्ठीति ४८
49 पुत्रा इति ४९
50 जाम्बाल इति ५०
51 कृष्णासर्प इति ५१
52 चन्द्र इति ५२
53 साल इति ५३
54 श्रीमतीति ५४
55 वस्त्रमिति ५५
56 शुक इति ५६
57 दूत इति ५७
58 महिष इति ५८
59 उपोषध इति ५९
60 हंसा इति ६०
61 सुवर्णाभ इति ६१
62 सुगन्धिरिति ६२
63 वपुष्मानिति ६३
64 बलवानिति ६४
65 प्रिय इति ६५
66 स्पद्माक्ष इति ६६
67 दुन्दुभिस्वर इति ६७
68 पुत्रा इति ६८
69 सूर्य इति ६९
70 मल्लपताकेति ७०
71 सुप्रभेति ७१
72 सुप्रियेति ७२
73 शुक्लेति ७३
74 सोमेति ७४
75 कुवलयेति ७५
76 काशिकसुन्दरीति ७६
77 मुक्तेति ७७
78 कचङ्गलेति ७८
79 क्षेमेति ७९
80 विनूपेति ८०
81 समुद्र इति ८१
82 सुमना इति ८२
83 हिरण्यपाणिरिति ८३
84 त्रिपिट इति ८४
85 यशोमित्र इति ८५
86 औपपादुक इति ८६
87 शोभित इति ८७
88 कप्फिण इति ८८
89 भद्रिक इति ८९
90 राष्ट्रपाल इति ९०
91 सुभूतिरिति ९१
92 स्थविर इति ९२
93 हस्तक इति ९३
94 लेकुञ्चिक इति ९४
95 संसार इति ९५
96 गुप्तिक इति ९६
97 विनूप इति ९७
98 गङ्गिक इति ९८
99 दीर्घनख इति ९९
100 संगीतिरिति १००
uwestlogo

The rights of the materials herein are as indicated by the source(s) cited. Rights in the compilation, indexing, and transliteration are held by University of the West where permitted by law. See Usage Policy for details.

Our Address
Newsletter

Subscribe to our newsletter for latest updates about the canon text of our project