Digital Sanskrit Buddhist Canon

अवदानकल्पलता

Bibliography
  • Title:
  • Editor:
  • Publisher:
  • Place of Publication:
  • Year:
S.N. Book Links
1 १.प्रभासावदानं
2 २.श्रीसेनावदानम्
3 ३.मणिचूडावदानम्
4 ४.मान्धात्रवदानम्
5 ५.चन्द्रप्रभावदानम्
6 ६.बदरद्वीपयात्रावदानम्
7 ७.मुक्तालतावदानम्
8 ८.श्रीगुप्तावदानम्
9 ९.ज्योतिष्कावदानम्
10 १०.सुन्दरीनन्दावदानम्
11 ११.विरूढकावदानम्
12 १२.हारीतिकादमनावदानम्
13 १३.प्रतिहार्यावदानम्
14 १४.देवावतारवदानम्
15 १५.शिलानिक्षेपावदानम्
16 १६.मैत्रेयव्याकरणावदानम्
17 १७.आदर्शमुखावदानम्
18 १८.शारिपुत्रप्रव्रज्यावदानम्
19 १९.श्रोणकोटिकर्णावदानम्
20 २०.आम्रपाल्यवदानम्
21 २१.जेतवनप्रतिग्रहावदानम्
22 २२.पितापुत्रसमादानम्
23 २३.विश्वंतरावदानम्
24 २४.अभिनिष्क्रमणावदानम्
25 २५.मारविद्रावणावदानम्
26 २६.शाक्योत्पत्तिः
27 २७.श्रीणाकोटीविंशावदानम्
28 २८.धनपालावदानम्
29 २९.काशीसुन्दरावदानम्
30 ३०.सुवर्णपार्श्वावदानम्
31 ३१. कल्याणकार्यवदानम्
32 ३२.विशाखावदानम्
33 ३३.नन्दीपनन्दावदानम्
34 ३४.गृहपतिसुदत्तावदानम्
35 ३५.घोषीलावदानम्
36 ३६.पूर्णावदानम्
37 ३७.मूकपङ्ग्ववदानम्
38 ३८.क्षान्यवदानम्
39 ३९.कपिलावदानम्
40 ४०.उद्रायणावदानम्
41 ४१.कपिलावदानम्
42 ४२.कनकवर्णावदानम्
43 ४३.हिरण्यपाण्यवदानम्
44 ४४.अजातशत्रुपितृद्रोहावदानम्
45 ४५.कृतज्ञावदानम्
46 ४६.शालिस्तम्बावदानम्
47 ४७.सर्वार्थसिद्धावदानम्
48 ४८.हस्तकावदानम्
uwestlogo

The rights of the materials herein are as indicated by the source(s) cited. Rights in the compilation, indexing, and transliteration are held by University of the West where permitted by law. See Usage Policy for details.

Our Address
Newsletter

Subscribe to our newsletter for latest updates about the canon text of our project